Arhivirani tenderi
Javne nabavke
Javne nabavke male vrednosti
Nabavke na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje

Naziv Rok za podnošenje
ponuda
JN 183/2017: Услуга мерења и праћења квалитета преноса писмоносних пошиљака у међународном поштанском саобраћају у оквиру UNEX система мерења, за период 2018. - 2019. Године 04.09.2017 do 09:00
JN 388/2017: Oдржавањe IBM дискова и трака 01.12.2017 do 09:00
JN 218/2017: Резервни делови за возила Fiat 09.10.2017 do 12:00
JN 366/2017: Одржавање комуникационе опреме 14.11.2017 do 09:00
JN 341/2017: Испорука и уградња лифтова на више објеката Предузећа 10.11.2017 do 09:00
JN 321/2017: Столице за запослене на деоби пошиљака 30.10.2017 do 09:00
JN 278/2017: Одржавање OCR читача 28.09.2017 do 09:00
JN 81/2017: Џеп за пакетске пошиљке 03.07.2017 do 10:00
JN 367/2017: Одржавање апликације за електронско плаћање 10.11.2017 do 09:00
JN 327/2017: Репарација кочионих клешта, карданских вратила и мењача Iveco 10.11.2017 do 10:00
JN 364/2017: Инвестиционо одржавање на више објеката Предузећа 15.11.2017 do 12:00
JN 420/2017: Погонско гориво за подручје општине Тутин - РРЈ "Краљево, Чачак" 22.12.2017 do 10:00
JN 302/2017: Одржавање остале опреме - услуге за потребе РРЈ „Смедерево, Пожаревац, Зајечар, Бор“ 11.10.2017 do 10:00
JN 362/2017: Услуга редовног одржавања за клима коморе и ховале у објекту РПЛЦ Београд 29.11.2017 do 09:00
JN 339/2017: Одржавање остале опреме - услуге за потребе РЈ „Косово и Метохија“ 06.11.2017 do 11:00
JN 399/2017: Добра према обавезама из Закона о приватном обезбеђењу 18.12.2017 do 10:00
JN 400/2017: Противпровални системи 21.12.2017 do 12:00
JN 113/2017: Извођење радова на асфалтирању манипулативног простора у више објеката Предузећа 05.07.2017 do 09:30
JN 424/2017: Репроматеријал за сопствене потребе-хартије 18.12.2017 do 10:00
JN 377/2017: Проширење хардверске инфраструктуре за дата центар 18.12.2017 do 09:00
JN 313/2017: Коришћење софтверских лиценци 19.10.2017 do 10:00
JN 363/2017: Службена униформа за запослене на редовној и пост експрес достави - зимска и летња 27.11.2017 do 12:00
JN 311/2017: Одржавање опреме Система за аутоматизовани попис 30.10.2017 do 10:00
JN 155/2017: Услуга одржавања хигијене објеката Предузећа на период од више година 24.11.2017 do 09:00
JN 394/2017: Одржавање лифтова по предмеру и предрачуну (Партија Београд - Регија 1) 23.11.2017 do 12:30
JN 157/2017: Мопед 04.12.2017 do 09:00
JN 410/2017: Услуге редовног одржавања објеката РЈ Ниш (чишћење: димњака, септичких јама, канализације; сервисирање и баждарење вентила сигурности, чишћење и дезинфекција канала за вентилацију и климатизацију и др.) 20.12.2017 do 11:00
JN 303/2017: Одржавање транспортних средстава у спољним сервисима - РЈ Ниш 25.10.2017 do 11:00
JN 309/2017: Редовно одржавање грађевинских објеката - услуге за потребе РРЈ "Јагодина,Крушевац,Крагујевац" 01.11.2017 do 10:00
JN 267/2017: Агенцијска услуга обезбеђења авио карата и хотелског смештаја за службена путовања у иностранство 02.10.2017 do 09:00
JN 348/2017: Услуга одржавања штампарских машина 09.11.2017 do 10:00
JN 299/2017: Испорука и уградња рампи и платформи за инвалиде на више објеката Предузећа 16.10.2017 do 11:30
JN 343/2017: Добра за редовно одржавање грађевинских објеката - за потребе РЈ Нови Сад (Стакло са услугом монтаже и демонтаже и друга добра) 14.11.2017 do 10:00
JN 331/2017: УПС уређаји 06.11.2017 do 12:00
JN 82/2017: Потрошни материјал и резервни делови за одржавање уређаја за климатизацију и друго 03.07.2017 do 09:00
JN 371/2017: Контејнери 09.11.2017 do 09:00
JN 237/2017: Тапетарски и пратећи потрошни материјал и друго 28.09.2017 do 11:30
JN 389/2017: Остали репроматеријал за сопствене потребе 27.11.2017 do 10:00
JN 221/2017: Уља и мазива 18.10.2017 do 10:00
JN 373/2017: Одржавање остале опреме - услуге за потребе РРЈ „Панчево, Сремска Митровица“ 10.11.2017 do 13:00
JN 350/2017: Услуга подршке процесу штампе 09.11.2017 do 10:00
JN 349/2017: Осигурање главних и дистрибутивних станица РЈ ''Пошта НЕТ'' 03.11.2017 do 09:00
JN 358/2017: Услуга замене ауто-стакала 10.11.2017 do 11:00
JN 347/2017: Поправка електроинсталација на возилима са дијагностиком квара и услуга баждарења и сервисирања тахографа 08.11.2017 do 09:00
JN 335/2017: Извођење радова на асфалтирању манипулативног простора у више објеката Предузећа
Dokumenta
06.11.2017 do 13:00
JN 342/2017: Добра за редовно одржавање грађевинских објеката - за потребе РРЈ „Краљево, Чачак“ (Стакло са услугом монтаже и демонтаже и друга добра) 13.11.2017 do 10:00
JN 310/2017: Одржавање транспортних средстава у спољним сервисима - РРЈ Суботица, Зрењанин, Сомбор, Кикинда 03.11.2017 do 11:00
JN 391/2017: Услуга одржавања рото врата за објекат РПЛЦ 28.11.2017 do 09:00
JN 300/2017: Услуга одржавања и поправке система за климатизацију (2 уређаја у одељењу Hiedelberg и 1 уређај у одељењу табачне штампе) 03.11.2017 do 11:00
JN 352/2017: Универзални и пратећи потрошни материјал и друго 24.11.2017 do 12:30
JN 384/2017: Сервис столарских машина HOLZ-HER и FELDER, Сервис столарскe машина CEHISA, Услуга оштрења алата 22.11.2017 do 09:00
JN 329/2017: Услуга одржавања термалних штампача Datamax E4204B 06.11.2017 do 08:30
JN 406/2017: Утоварно-истоварнe платформe 11.12.2017 do 10:00
JN 277/2017: Службена униформа за запослене на пословима обезбеђења 06.10.2017 do 12:00
JN 286/2017: Одржавање SMS платформе 04.10.2017 do 09:00
JN 395/2017: Проширење Call центра 11.12.2017 do 08:30
JN 417/2017: Сервисирање аутоматских мењача 06.12.2017 do 09:00
JN 414/2017: Услуга обезбеђења и чувања имовине и услуга противпожарне заштите 23.11.2017 do 09:00
JN 380/2017: Електронске збирке прописа, стручни часописи и литература и остали часописи и литература за 2018. годину 27.11.2017 do 13:00
JN 401/2017: Проширења софтвера за бекапирање (TSM) 01.12.2017 do 09:00
JN 268/2017: Редовно одржавање грађевинских објеката - услуге за потребе РРЈ „Панчево, Сремска Митровица“ 21.09.2017 do 13:00
JN 312/2017: Инвестициони радови на објектима Предузећа 23.10.2017 do 08:30
JN 405/2017: Компресор 29.11.2017 do 10:30
JN 285/2017: Усуга сервисирања и атестирања плинских уређаја и пуњење и сервисирање клима уређаја на возилима 04.10.2017 do 10:00
JN 355/2017: Услуга сервисирања возила Audi и Honda 22.11.2017 do 09:00
JN 293/2017: Одржавање остале опреме - услуге за потребе РРЈ „Врање, Лесковац, Прокупље, Пирот“ 16.10.2017 do 10:00
JN 320/2017: Израда инвестиционо техничке документације за више објеката Предузећа 19.10.2017 do 08:30
JN 412/2017: Услуга сервиса непредвиђених кварова на машинама 14.12.2017 do 09:00
JN 344/2017: Добра за редовно одржавање грађевинских објеката - за потребе РРЈ „Панчево, Сремска Митровица“ (Стакло са услугом монтаже и демонтаже и друга добра) 02.11.2017 do 13:00
JN 244/2017: Алкалне и пуњиве батерије (за мерне инструменте, акумулаторски алат, апарате и уређаје), Алкалне пуњиве батерије и друго 19.09.2017 do 08:30
JN 360/2017: Молерско фарбарски материјал и пратећи прибор и друго 02.11.2017 do 10:00
JN 36/2016: Кациге 14.07.2016 do 09:00
JN 305/2017: Одржавање ласерских штампача Kyocera 13.10.2017 do 10:00
JN 323/2017: Услуга прања возила 27.10.2017 do 10:00
JN 356/2017: Испорука и уградња претоварних рампи на више објеката Предузећа 20.11.2017 do 13:00
JN 257/2017: Транспондери 26.10.2017 do 09:00
JN 326/2017: Услуга редовног одржавања рампи, сегментних врата, подизних столова и дихтујућих завеса 30.10.2017 do 10:00
JN 375/2017: Услуга одржавања противпровалних система 01.12.2017 do 10:00
JN 294/2017: Потрошни канцеларијски материјал и потрошни канцеларијски материјал-материјал за flip chart таблу 12.10.2017 do 13:30
JN 413/2017: Одржавање камиона (Daf, Fap, Iveco) 28.11.2017 do 10:00
JN 204/2017: Усисивачи 11.09.2017 do 12:00
JN 340/2017: Ручни и резни алат и прибор и друго 04.12.2017 do 11:00
JN 351/2017: Потрошни материјал за коричење 15.11.2017 do 10:30
JN 261/2017: Проширење система корпоративне телефоније 02.10.2017 do 12:00
JN 298/2017: Замена котлова са пратећим радовима у више објеката Предузећа 10.10.2017 do 08:30
JN 246/2017: Ласерски штампачи и скенери за поштанску делатност 25.09.2017 do 12:00
JN 280/2017: Одржавање остале опреме - услуге за потребе РРЈ „Краљево, Чачак“ 13.11.2017 do 10:00
JN 109/2017: Бар код читачи са каблом 10.07.2017 do 10:00
JN 314/2017: Потрошни материјал и средства за одржавање система техничке заштите Опрема за одржавање система техничке заштите 03.11.2017 do 10:00
JN 236/2017: Електро и пратећи потрошни материјал и друго 29.09.2017 do 09:00
JN 245/2017: Одржавање транспортних средстава у спољним сервисима - РРЈ „Краљево, Чачак, Приштина“ 25.09.2017 do 10:00
JN 241/2017: Опрема за Сертификационо тело Поште и Софтвер за Сертификационо тело Поште 09.10.2017 do 10:00
JN 301/2017: Индустријска со 13.10.2017 do 12:30
JN 260/2017: Редовно одржавање грађевинских објеката - услуге за потребе РРЈ "Врање, Лесковац, Прокупље, Пирот" 25.09.2017 do 12:00
JN 407/2017: Матрични штампачи 01.12.2017 do 09:30
JN 308/2017: Održavanje ostale opreme - usluge za potrebe RRJ „Jagodina, Kruševac, Kragujevac“ 27.10.2017 do 12:00
JN 297/2017: Услуга одржавања индустријских бар код штампача Zebra ZT 230 04.10.2017 do 09:00
JN 306/2017: Ремонт турбокомпресора 17.10.2017 do 10:00
JN 370/2017: Одржавање САП ЕРП софтвера 27.11.2017 do 09:00
JN 337/2017: Рачунари и монитори 07.11.2017 do 12:00
JN 359/2017: Радови на санацији влаге и мокрих чворова у више објеката Предузећа 14.11.2017 do 11:00
JN 235/2017: Редовно одржавање грађевинских објеката - услуге за потребе РРЈ „Краљево, Чачак“ 27.09.2017 do 10:00
JN 317/2017: Канцеларијски намештај 06.11.2017 do 11:00
JN 393/2017: Радови на инвестиционом одржавању термотехничких инсталација на објектима Предузећа 28.11.2017 do 08:30
JN 200/2017: Материјал за потребе израде технолошког и другог намештаја 26.09.2017 do 12:00
JN 338/2017: Мрежна опрема за поште 13.11.2017 do 09:00
JN 385/2017: Лиценце за интегрисану заштиту 27.11.2017 do 09:00
JN 319/2017: Потрошни материјал за одржавање личне хигијене и хигијене објеката 06.11.2017 do 09:00
JN 247/2017: Софтвер за подршку раду библиотеке 15.09.2017 do 09:00
JN 276/2017: Одржавање остале опреме - услуге за потребе РРЈ „Смедерево, Пожаревац, Зајечар, Бор“ 02.10.2017 do 10:00
JN 378/2017: Столарски и пратећи потрошни материјал и друго 21.11.2017 do 10:00
JN 233/2017: Резервни делови за возила Rival 08.09.2017 do 11:00
JN 292/2017: Електрични алат и друго 11.10.2017 do 09:00
JN 392/2017: Microsoft licence 24.11.2017 do 12:00
JN 336/2017: Услуге редовног одржавање остале опреме и друго 14.11.2017 do 09:00
JN 390/2017: Опрема за испоруку Интернет саобраћаја 29.11.2017 do 09:00
JN 374/2017: Активација и коришћење SAP ERP лиценци 20.11.2017 do 10:00
JN 223/2017: Услуга дезинфекције, дезинсекције и дератизације 11.09.2017 do 10:00
JN 242/2017: Остали репроматеријал за сопствене потребе 06.09.2017 do 09:00
JN 273/2017: Приколицe 13.10.2017 do 09:00
JN 381/2017: Инвестициони радови на објектима Предузећа 20.11.2017 do 08:30
JN 316/2017: Машине за бројање новца 07.11.2017 do 10:00
JN 269/2017: Инвестиционо одржавање на више објеката Предузећа 27.09.2017 do 10:00
JN 135/2017: Одржавање термотехничке опреме 13.07.2017 do 08:30
JN 173/2017: Погонско гориво за подручје општине Сјеница - РРЈ "Краљево, Чачак" 21.08.2017 do 10:00
JN 357/2017: Специјална заваривања 14.11.2017 do 09:00
JN 225/2017: Извођење радова на инвестиционом одржавању више објеката Предузећа који су у закупу Телекома, Извођење радова на инвестиционом одржавању више објеката Предузећа који су у закупу Телекома 18.09.2017 do 13:00
JN 274/2017: Кабанице 27.09.2017 do 10:00
JN 188/2017: Услуга одржавања и техничког прегледа фискалних каса и GPRS терминала 02.08.2017 do 08:30
JN 376/2017: Пумпе за воду и муљне пумпе 23.11.2017 do 09:00
JN 256/2017: Услуга независног мерења нерегистрованих писмоносних пошиљака, путем тест писама у унутрашњем поштанском саобраћају, за период 2017-2018. годину 18.09.2017 do 10:00
JN 283/2017: Радови на инвестиционом одржавању термотехничких инсталација на објектима Предузећа 02.10.2017 do 12:30
JN 253/2017: Радови на косој и управној згради РЈ Нови Сад 26.09.2017 do 13:00
JN 382/2017: Редовно одржавање грађевинских објеката - услуге за потребе РЈ Нови Сад 20.11.2017 do 10:00
JN 238/2017: Одржавање транспортних средстава у спољним сервисима - РРЈ Панчево, Сремска Митровица 06.09.2017 do 13:00
JN 234/2017: Услуге редовног одржавање остале опреме-РЈ Ниш (сервисирање: горионика,муљних пумпи и пратеће опреме, клима уређаја; одржавање:дизел агрегата, постројења за повишење притиска санитарне воде; чишћења котлова и др.услуге) 14.09.2017 do 11:00
JN 252/2017: Кациге 11.09.2017 do 10:00
JN 222/2017: Заштитна обућа и заштитне рукавице 18.09.2017 do 09:00
JN 232/2017: Рибони за штампаче 04.09.2017 do 09:00
JN 284/2017: Резервни делови и потрошни материјал за одржавање варилица 02.10.2017 do 10:00
JN 259/2017: Извођење радова на инвестиционом одржавању више објеката Предузећа који су у закупу Телекома, Извођење радова на инвестиционом одржавању објеката Предузећа који се заједнички користе са Телекомом 26.09.2017 do 09:30
JN 258/2017: Инвестиционо одржавање на више објеката Предузећа 18.09.2017 do 13:00
JN 249/2017: Одржавање софтвера за Међународни трансфер новца 06.09.2017 do 09:00
JN 147/2017: Лож уље 22.08.2017 do 12:00
JN 239/2017: Одржавање транспортних средстава у спољним сервисима - РРЈ Ужице, Шабац, Ваљево 22.09.2017 do 11:00
JN 191/2017: Редовно одржавање грађевинских објеката - услуге за потребе РРЈ „Ужице, Шабац, Ваљево“ 01.09.2017 do 11:00
JN 248/2017: Одржавање Нетвизура софтвера 04.09.2017 do 10:30
JN 202/2017: Металне сталаже 23.08.2017 do 10:30
JN 186/2017: Извођење радова на инвестиционом одржавању више објеката Предузећа који су у закупу Телекома, Извођење радова на инвестиционом одржавању објеката Предузећа који се заједнички користе са Телекомом 28.08.2017 do 08:30
JN 171/2017: Погонско гориво за РРЈ "Панчево, Сремска Митровица" - Панчево 28.07.2017 do 12:00
JN 282/2017: Универзална радна машина 03.10.2017 do 10:00
JN 243/2017: Услуге редовног одржавања објеката 19.09.2017 do 10:00
JN 220/2017: Услуга одржавање и поправке рото штампарске машине Gazelle 6 Exel и Gazelle 6 IMR 22.08.2017 do 09:00
JN 198/2017: Тонери, кетриџи и потрошни материјал за ласерске и ink-jet штампаче 16.08.2017 do 09:00
JN 112/2017: Систем електрохемијске заштите новца у транспорту 01.08.2017 do 13:00
JN 31/2017: Акумулатори за транспортна средства 26.06.2017 do 13:00
JN 184/2017: Адаптација и реконструкција пошта и других објеката Предузећа 22.08.2017 do 08:00
JN 201/2017: Грађевински и пратећи потрошни материјал и друго 11.08.2017 do 11:00
JN 45/2017: Закуп огласног простора за електронске медије (ТВ, Радио, интернет) 12.06.2017 do 09:00
JN 69/2017: Одржавање Oracle лиценци 20.06.2017 do 09:00
JN 210/2017: Услуга одржавања и поправке машине за сакупљање табака Teisen&Bonitz 23.08.2017 do 12:00
JN 181/2017: Компресор 29.08.2017 do 08:00
JN 322/2017: Опрема за доставу 27.10.2017 do 09:00
JN 95/2017: Аналогни видео снимачи 24.07.2017 do 13:00
JN 250/2017: Израда и кодирање кључева 04.09.2017 do 10:00
JN 224/2017: Радови на инсталацијама и опреми 28.08.2017 do 13:00
JN 207/2017: Одржавање лифтова по предмеру и предрачуну (Партија Београд - Регија 1) 05.09.2017 do 08:30
JN 231/2017: Проширење софтвера за виртуализацију 31.08.2017 do 09:30
JN 78/2017: Потрошни материјал за телефакс апарате, фотокопир апарате и мултифункционалне уређаје 29.06.2017 do 10:00
JN 208/2017: Редовно одржавање лифтова 16.08.2017 do 09:00
JN 146/2017: Осигурање робе у транспорту;Осигурање робе у складишту;Осигурање главних и дистрибутивних станица РЈ ''Пошта НЕТ'' 31.07.2017 do 09:00
JN 150/2017: Теретно возило, највеће дозвољене масе 9-12t 11.08.2017 do 08:30
JN 142/2017: Противпровални системи 09.08.2017 do 09:00
JN 199/2017: Oдржавањe софтвера за систем за управљање односом са корисником услуга (ЦРМ) 24.08.2017 do 09:00
JN 205/2017: Кутије за паковање готових штампарских производа за сопствене потребе 09.08.2017 do 10:00
JN 115/2017: Угаљ 21.07.2017 do 13:00
JN 197/2017: Реконструкција и санација фасада са пратећим радовима на објектима Предузећа 22.08.2017 do 08:30
JN 216/2017: Заштитна одећа 23.08.2017 do 10:00
JN 169/2017: Одржавање остале опреме - услуге за потребе РРЈ „Панчево, Сремска Митровица“ 28.07.2017 do 14:00
JN 228/2017: Поправка надоградње на камионима 31.08.2017 do 08:30
JN 153/2017: Водоинсталерски и пратећи потрошни материјал, ситан инвентар и друго 18.07.2017 do 13:00
JN 172/2017: Погонско гориво за подручје општине Тутин - РРЈ "Краљево, Чачак" 24.08.2017 do 10:00
JN 178/2017: Контејнери 04.08.2017 do 11:30
JN 118/2017: Батерија за бежични бар код читач са интерном меморијом тип Моторола МТ2070 14.07.2017 do 13:00
JN 154/2017: Замена котлова са пратећим радовима у више објеката Предузећа 18.07.2017 do 09:30
JN 160/2017: Непредвиђене интервенције на AMQM опреми 31.07.2017 do 09:00
JN 219/2017: Подршка софтверу за виртуализацију 17.08.2017 do 09:00
JN 187/2017: Резервни делови и потрошни материјал за рачунарe 04.08.2017 do 09:00
JN 196/2017: Поштанске марке 14.08.2017 do 10:00
JN 227/2017: Сервисирање аутоматских мењача 23.08.2017 do 09:00
JN 165/2017: Пасивна мрежна опрема 25.07.2017 do 08:00
JN 148/2017: Системи техничке заштите 28.07.2017 do 08:30
JN 185/2017: Услуга обезбеђења и чувања имовине и услуга противпожарне заштите 21.08.2017 do 09:00
JN 117/2017: Адаптација и реконструкција пошта и других објеката Предузећа 10.07.2017 do 11:30
JN 65/2017: Дрво 18.07.2017 do 12:00
JN 163/2017: Столарски и пратећи потрошни материјал и друго 02.08.2017 do 13:00
JN 124/2017: Поштанске вреће 21.07.2017 do 09:00
JN 167/2017: Погонско гориво за РРЈ Ужице, Шабац, Ваљево - Шабац 18.08.2017 do 11:00
JN 136/2017: Бар код читачи бежични са интерном меморијом 01.08.2017 do 10:00
JN 192/2017: Погонско гориво за РРЈ "Суботица, Зрењанин, Сомбор, Кикинда" - Зрењанин 21.08.2017 do 10:00
JN 134/2017: Oracle лиценце са подршком 24.07.2017 do 13:30
JN 206/2017: Услуга одржавања и поправке штампарске машине Heidelberg Speedmaster 07.08.2017 do 11:00
JN 182/2017: Молерско фарбарски материјал и пратећи прибор и друго 31.07.2017 do 13:00
JN 174/2017: Добра за редовно одржавање грађевинских објеката - за потребе РРЈ „Панчево, Сремска Митровица“ (Стакло са услугом монтаже и демонтаже и друга добра) 31.07.2017 do 13:00
JN 89/2017: Погонско гориво за подручје општине Рековац - РРЈ "Јагодина, Крагујевац, Крушевац" 30.06.2017 do 11:00
JN 132/2017: Лиценце за софтверске алате 20.07.2017 do 09:00
JN 209/2017: Услуга викловања мотора 21.08.2017 do 08:30
JN 143/2017: Инвестиционо одржавање на више објеката Предузећа - РРЈ Смедерево, Пожаревац, Зајечар, Бор 03.08.2017 do 10:00
JN 180/2017: Одржавање телефонских система-Аvaya 02.08.2017 do 10:00
JN 121/2017: Услуге редовног одржавања објеката РЈ Ниш (чишћење: димњака, септичких јама, канализације; сервисирање и баждарење вентила сигурности, чишћење и дезинфекција канала за вентилацију и климатизацију и др.) 27.07.2017 do 11:00
JN 145/2017: Услуга чишћења, баждарења и конзервације резервоара за горива 26.07.2017 do 09:00
JN 123/2017: Торба за достављаче 17.07.2017 do 10:00
JN 213/2017: Одржавање транспортних средстава у спољним сервисима - РРЈ Врање, Лесковац, Прокупље, Пирот 18.08.2017 do 12:00
JN 106/2017: Доставно теретно возило 4x4 14.07.2017 do 09:00
JN 162/2017: Погонско гориво за подручје општине Гуча (Лучани) - РРЈ Краљево, Чачак 04.08.2017 do 10:00
JN 116/2017: Батерије за УПС 14.07.2017 do 10:00
JN 130/2017: Održavanje ostale opreme - usluge za potrebe RRJ „Jagodina, Kruševac, Kragujevac“ 20.07.2017 do 12:00
JN 141/2017: Резервни делови за возила Zastava 10, Zastava Florida 1.6 polly, Lada 21.07.2017 do 09:00
JN 149/2017: Теретно возило, највеће дозвољене масе 15-18т 20.07.2017 do 11:00
JN 39/2017: Бар код налепнице 19.06.2017 do 09:00
JN 195/2017: Сервис машина за гравирање 24.07.2017 do 09:00
JN 125/2017: Адаптација и реконструкција пошта и других објеката Предузећа 11.07.2017 do 08:30
JN 137/2017: Консолидација софтверских платформи 21.07.2017 do 11:00
JN 108/2017: Одржавање возила у гарантном року 24.07.2017 do 11:00
JN 94/2017: Потрошни материјал и резервни делови за одржавање инсталација грејања 10.07.2017 do 12:30
JN 144/2017: Универзални и пратећи потрошни материјал и друго 14.07.2017 do 11:00
JN 98/2017: Услуга сервисирања возила 10.07.2017 do 09:00
JN 179/2017: Израда инвестиционо техничке документације за више објеката Предузећа 03.08.2017 do 08:00
JN 138/2017: Редовно одржавање грађевинских објеката - услуге за потребе РРЈ „Јагодина, Крушевац, Крагујевац“ 26.07.2017 do 10:00
JN 61/2017: Добра за редовно одржавање грађевинских објеката - РЈ Ниш (Стакло са услугом монтаже и демонтаже и друга добра) 29.06.2017 do 11:00
JN 74/2017: Адаптација и реконструкција пошта и других објеката Предузећа 26.06.2017 do 10:00
JN 151/2017: Одржавање остале опреме - услуге за потребе РРЈ „Ужице, Шабац, Ваљево“ 20.07.2017 do 11:00
JN 133/2017: Одржавање опреме за дата центар 12.07.2017 do 09:00
JN 87/2017: Услуга одржавања и поправке машине за израду коверата Winkler&Dunnbier 26.06.2017 do 09:00
JN 88/2017: Нож за сечење хартије са штосерицом и лифтом 07.07.2017 do 09:00
JN 59/2017: Заштитна обућа и заштитне рукавице 21.06.2017 do 12:00
JN 60/2017: Потрошни материјал за одржавање возила 26.06.2017 do 09:00
JN 126/2017: Опрема за доставу 18.07.2017 do 11:00
JN 159/2017: Радови на инвестиционом одржавању термотехничких инсталација на објектима Предузећа 25.07.2017 do 11:00
JN 114/2017: Машински и пратећи потрошни материјал и друго 07.07.2017 do 10:00
JN 127/2017: Потрошни материјал и средства за одржавање система техничке заштите 25.07.2017 do 10:00
JN 152/2017: Опрема за одржавање система техничке заштите 24.07.2017 do 08:00
JN 73/2017: Рукавице - зимске за послове доставе 03.07.2017 do 12:00
JN 77/2017: Адаптација и реконструкција пошта и других објеката Предузећа 20.06.2017 do 10:00
JN 76/2017: Адаптација и реконструкција пошта и других објеката Предузећа 19.06.2017 do 10:30
JN 67/2017: Индустријски термални штампач за бар код налепнице А5 формата 19.06.2017 do 13:30
JN 66/2017: Стакла са услугом монтаже и демонтаже за београдске радне јединице 27.06.2017 do 10:30
JN 100/2017: Услуга техничког прегледа возила за РРЈ "Косово и Метохија" 07.07.2017 do 11:00
JN 105/2017: Термо траке 03.07.2017 do 11:00
JN 93/2017: Услуга одржавања и поправке књиговезачког ножа Polar 29.06.2017 do 08:30
JN 90/2017: Одржавање транспортних средстава у спољним сервисима - РРЈ Јагодина, Крушевац, Крагујевац 10.07.2017 do 10:00
JN 33/2017: Услуга ревизије финансијских извештаја и ревизије консолидованих финансијских извештаја за 2017. годину 29.05.2017 do 11:00
JN 63/2017: Кациге 23.06.2017 do 12:00
JN 72/2017: Потрошни материјал за одржавање подова и плафона и друго 27.06.2017 do 11:30
JN 71/2017: Замена котлова са пратећим радовима у више објеката Предузећа 19.06.2017 do 12:30
JN 37/2017: Редовно одржавање лифтова 15.06.2017 do 09:00
JN 64/2017: Компресор 19.06.2017 do 10:00
JN 531/2016: Консолидација софтверских платформи 07.04.2017 do 12:00
JN 50/2017: Репроматеријал за израду сигурносних затворница 16.06.2017 do 10:00
JN 120/2017: Пелет, брикети или други материјал за огрев 14.07.2017 do 10:00
JN 46/2017: Службене високосигурносне коверте 15.06.2017 do 12:30
JN 111/2017: Радови на санацији влаге и мокрих чворова у више објеката Предузећа 04.07.2017 do 08:30
JN 80/2017: Услуга одржавања рото врата за објекат РПЛЦ 05.07.2017 do 09:00
JN 110/2017: Испорука и уградња претоварних рампи на више објеката Предузећа 04.07.2017 do 10:00
JN 44/2017: Заштитнe лепљивe тракe 05.06.2017 do 10:00
JN 26/2017: Repromaterijal za sopstvene potrebe-hartije 29.05.2017 do 10:30
JN 32/2017: Машине за бројање новца 08.06.2017 do 09:00
JN 51/2017: Заштитне маске М 2Ф 08.06.2017 do 10:00
JN 107/2017: Погонско гориво 06.07.2017 do 10:00
JN 75/2017: Испорука и уградња рампи и платформи за инвалиде на више објеката Предузећа 27.06.2017 do 08:30
JN 56/2017: Мрежна опрема за поште 02.06.2017 do 11:00
JN 49/2017: Столице за запослене на деоби пошиљака 16.06.2017 do 09:00
JN 16/2017: Разне лопате за потребе Предузећа 15.05.2017 do 10:00
JN 21/2017: Израда планова ЗОП 23.05.2017 do 10:00
JN 27/2017: Поштанске марке 29.05.2017 do 09:00
JN 550/2016: Потрошни канцеларијски материјал 09.02.2017 do 09:00
JN 70/2017: Услуга сервиса непредвиђених кварова на машинама 08.06.2017 do 11:00
JN 57/2017: Сервис столарских машина HOLZ-HER и FELDER, Сервис столарскe машина CEHISA, Услуга оштрења алата 15.06.2017 do 09:00
JN 15/2017: Закуп огласног простора за штампане медије 15.05.2017 do 09:00
JN 53/2017: Потрошни канцеларијски материјал 12.06.2017 do 09:00
JN 22/2017: Услуга одржавања хигијене објекта ГПЦ Београд на период до три године 19.05.2017 do 08:30
JN 13/2017: Агенцијска услуга обезбеђења хотелског смештаја за службена путовања у земљи 10.05.2017 do 09:00
JN 25/2017: Потрошни канцеларијски материјал за потребе акције Поштански сатић 29.05.2017 do 10:00
JN 14/2017: Противпаничне светиљке 11.05.2017 do 10:00
JN 406/2016: Замена старих и проширење ПП система 29.03.2017 do 11:30
JN 420/2016: Одржавање термотехничке опреме 05.01.2017 do 09:30
JN 565/2016: Услуга одржавања машина за жигосање - АТБ 1637 06.02.2017 do 12:00
JN 524/2016: Одржавање остале опреме - услуге за потребе РРЈ „Смедерево, Пожаревац, Зајечар, Бор“ 29.03.2017 do 11:00
JN 312/2016: Извођење радова на инвестиционом одржавању више објеката Предузећа који су у закупу Телекома Извођење радова на инвестиционом одржавању објеката Предузећа који сe заједнички користе са Телекомом 14.11.2016 do 08:30
JN 480/2016: Непредвиђени објекти Предузећа на којима је потребно извршити радове 12.01.2017 do 08:30
JN 336/2016: Редовно одржавање грађевинских објеката - услуге за потребе РРЈ „Јагодина, Крушевац, Крагујевац“ 27.10.2016 do 12:00
JN 547/2016: Одржавање транспортних средстава у спољним сервисима - РРЈ Смедерево, Пожаревац, Бор, Зајечар 17.02.2017 do 10:00
JN 305/2016: Извођење радова на инвестиционом одржавању више објеката Предузећа који су у закупу Телекома, Извођење радова на инвестиционом одржавању објеката Предузећа који се заједнички користе са Телекомом 24.11.2016 do 12:00
JN 417/2016: Одржавање остале опреме - услуге за потребе РРЈ „Јагодина, Крушевац, Крагујевац“ 01.12.2016 do 12:00
JN 521/2016: Редовно одржавање грађевинских објеката - услуге за потребе РРЈ „Јагодина, Крушевац, Крагујевац“ 23.01.2017 do 12:00
JN 432/2016: Одржавање транспортних средстава у спољним сервисима - РРЈ Јагодина, Крушевац, Крагујевац 08.12.2016 do 12:00
JN 370/2016: Одржавање транспортних средстава у спољним сервисима - РРЈ Јагодина, Крушевац, Крагујевац 07.11.2016 do 11:00
JN 539/2016: Одржавање транспортних средстава у спољним сервисима - РРЈ Смедерево, Пожаревац, Бор, Зајечар 13.03.2017 do 11:00
JN 455/2016: Одржавање транспортних средстава у спољним сервисима - РРЈ Панчево, Сремска Митровица 16.12.2016 do 11:00
JN 530/2016: Радови на инсталацијама и опреми 29.03.2017 do 09:00
JN 555/2016: Алат и прибор за одржавање објеката и опреме 13.03.2017 do 09:00
JN 537/2016: Извођење радова на инвестиционом одржавању више објеката Предузећа који су у закупу Телекома, Извођење радова на инвестиционом одржавању објеката Предузећа који сe заједнички користе са Телекомом 13.02.2017 do 13:30
JN 546/2016: Противпровални системи 13.03.2017 do 10:00
JN 561/2016: Радови на санацији кровова са пратећим радовима на више објеката Предузећа 20.02.2017 do 08:30
JN 191/2016: Одела и рукавице за мопедисте 29.09.2016 do 09:00
JN 247/2016: Торба за достављаче 03.10.2016 do 10:00
JN 563/2016: Услуга телефоније 06.03.2017 do 08:30
JN 544/2016: Редовно одржавање грађевинских објеката - услуге за потребе РЈ Ниш 17.02.2017 do 11:00
JN 519/2016: Погонско гориво за возила РРЈ Краљево, Чачак, Приштина - на подручју општине Горњи Милановац (Прањани) - РЈ Чачак 30.01.2017 do 12:00
JN 553/2016: Потрошни материјал и резервни делови за одржавање инсталација грејања 02.02.2017 do 12:30
JN 564/2016: Резервни делови за одржавање поштанских сандучића 07.02.2017 do 09:30
JN 532/2016: Одржавање транспортних средстава у спољним сервисима - РРЈ Ужице, Шабац, Ваљево 22.02.2017 do 11:00
JN 552/2016: Радови на адаптацији приземља објекта у Савској 2 13.02.2017 do 08:30
JN 549/2016: Канцеларијски намештај 10.02.2017 do 13:00
JN 557/2016: Добра за редовно одржавање грађевинских објеката - за потребе РЈ Ниш (Стакло са услугом монтаже и демонтаже и друга добра) 20.02.2017 do 11:00
JN 562/2016: Резервни делови и репроматеријал за одржавање челичних каса 06.02.2017 do 14:00
JN 541/2016: Услуга поправки пумпи високог притиска и ињектора 17.02.2017 do 11:00
JN 494/2016: Редовно одржавање грађевинских објеката - услуге за потребе РРЈ „Смедерево, Пожаревац, Зајечар, Бор“ 25.01.2017 do 10:00
JN 538/2016: "Услуге редовног одржавање остале опреме-РЈ Ниш (сервисирање: горионика,муљних пумпи и пратеће опреме, клима уређаја; одржавање:дизел агрегата, постројења за повишење притиска санитарне воде; чишћења котлова и др.услуге);" 10.02.2017 do 11:00
JN 522/2016: Одржавање остале опреме - услуге за потребе РЈ Ниш 08.02.2017 do 11:00
JN 461/2016: Технолошки мобилијар 13.02.2017 do 12:30
JN 510/2016: "Услуге редовног одржавања објеката РЈ Ниш (чишћење: димњака, септичких јама, канализавије; сервисирање и баждарење вентила сигурности, чишћење и дезинфекција канала за вентилацију и климатизацију и др.)" 03.02.2017 do 11:00
JN 518/2016: Одржавање транспортних средстава у спољним сервисима - РРЈ Врање, Лесковац, Прокупље, Пирот 08.02.2017 do 10:00
JN 525/2016: Одржавање транспортних средстава у спољним сервисима - РРЈ Суботица, Зрењанин, Сомбор, Кикинда 17.02.2017 do 11:00
JN 474/2016: Електрични алат и друго 20.01.2017 do 09:30
JN 446/2016: Одржавање транспортних средстава у спољним сервисима - РРЈ Краљево, Чачак, Приштина 26.01.2017 do 10:00
JN 497/2016: Редовно одржавање грађевинских објеката - услуге за потребе РРЈ „Панчево, Сремска Митровица“ 06.01.2017 do 12:30
JN 534/2016: Остала разна опрема 02.02.2017 do 11:00
JN 529/2016: Проширење хардверске инфраструктуре за дата центар 03.02.2017 do 08:30
JN 566/2016: Материјал за потребе израде технолошког и другог намештаја 02.02.2017 do 09:00
JN 449/2016: Системи техничке заштите 23.01.2017 do 09:00
JN 540/2016: Одржавање транспортних средстава у спољним сервисима - РРЈ Врање, Лесковац, Прокупље, Пирот 09.02.2017 do 12:00
JN 551/2016: Израда инвестиционо техничке документације за више објеката Предузећа 06.02.2017 do 08:00
JN 523/2016: Одржавање транспортних средстава у спољним сервисима - РРЈ Смедерево, Пожаревац, Бор, Зајечар 27.01.2017 do 10:00
JN 545/2016: Редовно одржавање грађевинских објеката - услуге за потребе РЈ Нови Сад 30.01.2017 do 10:00
JN 528/2016: Радови на реконструкцији фасаде на објекту ГПЦ Београд - фаза 1 и фаза 2, радови на санацији крова са пратећим радовима за објекат ГПЦ Београд фаза 1 и фаза 2 10.02.2017 do 09:00
JN 533/2016: Мрежна опрема за поште 13.02.2017 do 08:00
JN 486/2016: Одржавање транспортних средстава у спољним сервисима - РЈ Ниш 20.01.2017 do 11:00
JN 502/2016: Oдржавањe комуникационе опреме 27.01.2017 do 10:30
JN 526/2016: Редовно одржавање грађевинских објеката - услуге за потребе РРЈ „Краљево, Чачак, Приштина“ 26.01.2017 do 10:00
JN 511/2016: Одржавање транспортних средстава у спољним сервисима - РРЈ Краљево, Чачак, Приштина 23.01.2017 do 10:00
JN 554/2016: Услуга редовног одржавања за клима коморе и ховала у објекту ГПЦ Београд 26.01.2017 do 09:00
JN 459/2016: Потрошни канцеларијски материјал и потрошни канцеларијски материјал-материјал за flip chart таблу 09.01.2017 do 12:00
JN 463/2016: Остали репроматеријал за сопствене потребе 17.01.2017 do 12:00
JN 386/2016: Редован сервис компресора 18.11.2016 do 12:00
JN 438/2016: Остали репроматеријал за сопствене потребе (штампарске боје, термалне офсетплоче и пратећа хемија, зумбе и перфорир линије, књиговезачки лепкови и лепкови за израду коверата, фолије за израду коверата, материјал за ковертирку, књиговезачка платна и др.) 12.01.2017 do 11:00
JN 477/2016: Џеп за пакетске пошиљке 13.01.2017 do 11:00
JN 489/2016: Радови на реконструкцији кровних покривача са пратећим радовима на више објеката Предузећа 23.01.2017 do 13:30
JN 513/2016: Услуга дефектаже и поправке ручног електричног алата 16.01.2017 do 10:00
JN 527/2016: Погонско гориво за возила РРЈ Краљево, Чачак, Приштина - на подручју општине Гуча - РЈ Чачак (Лучани) 30.01.2017 do 10:00
JN 481/2016: Грејна тела 16.01.2017 do 09:00
JN 230/2016: Потрошни материјал за линију прања 21.09.2016 do 10:00
JN 421/2016: Остали репроматеријал за сопствене потребе 05.01.2017 do 11:00
JN 467/2016: Одржавање остале опреме - услуге за потребе РРЈ „Смедерево, Пожаревац, Зајечар, Бор“ 09.01.2017 do 10:00
JN 509/2016: Одлука-Добра за редовно одржавање грађевинских објеката-за потребе РРЈ "Суботица, Зрењанин, Сомбор и Кикинда" и Стакло са услугом монтаже и демонтаже за потребе РЈ Суботица 23.01.2017 do 11:00
JN 408/2016: Одржавање AMQM опреме 19.12.2016 do 10:00
JN 433/2016: Одржавање транспортних средстава у спољним сервисима - РЈ Прокупље 26.12.2016 do 10:00
JN 503/2016: Одржавање возила у гарантном року 16.01.2017 do 10:00
JN 204/2015: Agregati 13.01.2016 do 12:00
JN 464/2016: Консолидација софтверских платформи 10.01.2017 do 09:00
JN 482/2016: Oдржавањe IBM дискова и трака 06.01.2017 do 08:30
JN 418/2016: Материјал за потребе израде технолошког и другог намештаја 09.12.2016 do 09:00
JN 483/2016: Опрема за испоруку Интернет саобраћаја 13.01.2017 do 08:30
JN 516/2016: Добра за редовно одржавање грађевинских објеката - за потребе РРЈ „Врање, Лесковац, Прокупље, Пирот“ (Стакло са услугом монтаже и демонтаже и друга добра) 23.01.2017 do 11:00
JN 496/2016: Резервни делови и потрошни материјал за одржавање варилица 12.01.2017 do 12:00
JN 416/2016: Систем електрохемијске заштите новца у транспорту 20.12.2016 do 10:00
JN 399/2016: Опрема за унапређење система за заштиту Постнет мреже 21.12.2016 do 13:00
JN 491/2016: Електронске збирке прописа,стручни часописи и литература и остали часописи и литература за 2017. годину 04.01.2017 do 08:00
JN 493/2016: Одржавање остале опреме - услуге за потребе РЈ Нови Сад 06.01.2017 do 10:00
JN 457/2016: Одржавање транспортних средстава у спољним сервисима - РЈ Нови Сад 04.01.2017 do 10:00
JN 391/2016: Теретно возило, највеће дозвољене масе 15-18т 23.12.2016 do 10:00
JN 411/2016: Доставно теретно возило, највеће дозвољене масе мање од 2,5т 19.12.2016 do 09:00
JN 387/2016: Клима уређаји 29.12.2016 do 10:00
JN 390/2016: Теретно возило, највеће дозвољене масе 9-12т 21.12.2016 do 12:00
JN 484/2016: Услуга сервисирања возила 09.01.2017 do 09:00
JN 409/2016: Доставно теретно возило 4x4 16.12.2016 do 11:00
JN 265/2016: Службена униформа за запослене на пословима обезбеђења 07.10.2016 do 09:00
JN 339/2016: Услуге редовног одржавања објеката 30.11.2016 do 10:00
JN 83/2015: Radovi na remontu transformatora 24.10.2016 do 12:30
JN 258/2016: Логистичка складишта на територији РС 17.11.2016 do 09:00
JN 440/2016: Стакло са услугом монтаже и демонтаже за потребе РЈ Чачак 15.12.2016 do 10:00
JN 429/2016: Услуга ревизије и редовног сервиса трансформатора 23.12.2016 do 09:00
JN 448/2016: Радови на хитним интервенцијама и налозима надлежних институција 12.12.2016 do 11:00
JN 434/2016: Услуга сервисирања циркулационих пумпи и пратеће опреме 13.12.2016 do 09:00
JN 435/2016: Сервис столарских машина HOLZ-HER и FELDER, Сервис столарскe машина CEHISA, Услуга оштрења алата 06.12.2016 do 08:00
JN 431/2016: Потрошни канцеларијски материјал за потребе акције Поштански сатић (фломастери, дрвене бојице, воштане бојице, графитне оловке, хемијске оловке, гумице за брисање, папири у боји и остало) 09.12.2016 do 11:00
JN 369/2016: Пумпе за воду и муљне пумпе 15.12.2016 do 12:00
JN 472/2016: Одржавање транспортних средстава у спољним сервисима - РРЈ Врање, Лесковац, Прокупље, Пирот 30.12.2016 do 11:00
JN 426/2016: Консолидација mail система 26.12.2016 do 11:00
JN 322/2016: Електро и пратећи потрошни материјал 05.12.2016 do 09:30
JN 427/2016: Рачунари и монитори за ПостТИС 19.12.2016 do 10:30
JN 382/2016: Моторне косачице 28.11.2016 do 12:00
JN 454/2016: Одржавање транспортних средстава у спољним сервисима - РРЈ Смедерево, Пожаревац, Бор, Зајечар 21.12.2016 do 10:00
JN 331/2016: Oдржавањe УПС-ова 06.10.2016 do 10:00
JN 366/2016: Редовно одржавање грађевинских објеката - услуге за потребе РРЈ „Ужице, Шабац, Ваљево“ 08.12.2016 do 11:00
JN 355/2016: Добра за редовно одржавање грађевинских објеката - за потребе РРЈ „Ужице, Шабац, Ваљево“ (Стакло са услугом монтаже и демонтаже и друга добра) 19.12.2016 do 11:00
JN 367/2016: Редовно одржавање грађевинских објеката - услуге за потребе РРЈ „Ужице, Шабац, Ваљево“ 15.12.2016 do 11:00
JN 410/2016: Теретно возило, највеће дозвољене масе 3-3,5т 12.12.2016 do 09:00
JN 278/2016: Потрошни тапетарски материјал Тапетарски и пратећи потрошни материјал 30.09.2016 do 10:00
JN 415/2016: Инфраструктура за нове сервисе 28.11.2016 do 09:00
JN 157/2015: Zakup poslovnog i magacinskog prostora RJ Beogradski Venac 20.08.2015 do 11:00
JN 437/2016: Услуга одржавања сервисне опреме 15.12.2016 do 08:30
JN 394/2016: Систем видео надзора у возилу за транспорт новца 24.11.2016 do 08:30
JN 213/2016: Бар код читачи бежични са интерном меморијом 15.11.2016 do 12:00
JN 169/2016: Акумулатори за транспортна средства 19.08.2016 do 12:00
JN 414/2016: Лиценце за интегрисану заштиту 05.12.2016 do 09:00
JN 246/2016: Противпаничне светиљке, Тастери за хитну евакуацију и стакла за тастере 20.09.2016 do 10:00
JN 276/2016: Софтверски модули за нове функционалности софтвера за надзор Постнет мреже-IcMyNet 3. фаза 21.11.2016 do 10:00
JN 354/2016: Репроматеријал за сопствене потребе-хартије 05.12.2016 do 11:00
JN 428/2016: Услуга одржавања и поправке графичких машина и дорадних машина 30.11.2016 do 08:30
JN 450/2016: Услуга одржавања и поправке машине за осветљавање термалних плоча - CTP 13.12.2016 do 10:00
JN 462/2016: Хартија 14.12.2016 do 09:00
JN 442/2016: Редовно одржавање грађевинских објеката - услуге за потребе РРЈ „Врање, Лесковац, Прокупље, Пирот“ 15.12.2016 do 10:00
JN 460/2016: Непредвиђене интервенције на AMQM опреми 22.12.2016 do 08:00
JN 249/2016: Радови на косој и управној згради РЈ Нови Сад 17.11.2016 do 11:00
JN 423/2016: Извођење радова на инвестиционом одржавању више објеката Предузећа који су у закупу Телекома; Извођење радова на инвестиционом одржавању објеката Предузећа који сe заједнички користе са Телекомом 19.12.2016 do 12:30
JN 451/2016: Сервис машина за гравирање 15.12.2016 do 10:00
JN 373/2016: Одржавање система ИП видео надзора - продужење гарантног рока 14.11.2016 do 10:00
JN 404/2016: Замена котлова са пратећим радовима у више објеката Предузећа 28.11.2016 do 08:30
JN 395/2016: Одржавање остале опреме - услуге за потребе РРЈ „Јагодина, Крушевац, Крагујевац“ 16.11.2016 do 11:00
JN 186/2016: Поштанске вреће 11.08.2016 do 10:30
JN 447/2016: Услуга сервиса непредвиђених кварова на машинама 21.12.2016 do 10:00
JN 436/2016: Поправка надоградње на камионима 14.12.2016 do 08:00
JN 316/2016: Осигурање робе у складишту; Осигурање ПТТ музеја за период од три године 01.11.2016 do 09:00
JN 183/2016: Ласерски штампачи и скенери за поштанску делатност 23.08.2016 do 10:00
JN 371/2016: Добра за редовно одржавање грађевинских објеката - за потребе РЈ Ниш (Стакло са услугом монтаже и демонтаже и друга добра) 24.11.2016 do 11:00
JN 130/2016: Водоинсталатерски и пратећи потрошни материјал и ситан инвентар 25.07.2016 do 09:00
JN 393/2016: Услуга одржавања система за производњу затворница 16.11.2016 do 09:00
JN 388/2016: Одржавање фотокопир апарата и мултифункционалних уређаја 16.11.2016 do 10:00
JN 384/2016: Одржавање система техничке заштите за објекте РПЛЦ Београд, РПЛЦ Нови Сад и РПЛЦ Ниш 21.11.2016 do 08:00
JN 291/2016: "Погонско гориво за возила РРЈ Краљево, Чачак, Приштина - за подручје општине Тутин - РЈ ""Краљево""" 10.10.2016 do 10:00
JN 319/2016: Резервни делови за возила Fiat 09.11.2016 do 09:00
JN 344/2016: "Погонско гориво за возила РРЈ Јагодина, Крушевац, Крагујевац - за РЈ ""Јагодина"" - општина Рековац" 31.10.2016 do 11:00
JN 441/2016: Одржавање остале опреме - услуге за потребе РРЈ „Смедерево, Пожаревац, Зајечар, Бор“ 26.12.2016 do 10:00
JN 381/2016: Одржавање транспортних средстава у спољним сервисима - РРЈ Јагодина, Крушевац, Крагујевац 14.11.2016 do 10:00
JN 123/2016: Замена система дојаве пожара у објекту Шумадијски трг 2а 15.11.2016 do 10:00
JN 368/2016: Систем за лоцирање, снимање и дијагностику комуналних водова у објектима Предузећа 14.11.2016 do 13:30
JN 317/2016: Потрошни материјал и резервни делови за одржавање уређаја за климатизацију 10.11.2016 do 13:00
JN 392/2016: Консултанстске услуге за проширење подручја примене СМК 18.11.2016 do 08:00
JN 407/2016: Усисивачи 25.11.2016 do 10:00
JN 378/2016: Редовно одржавање грађевинских објеката - услуге за потребе РРЈ „Врање, Лесковац, Прокупље, Пирот“ 17.11.2016 do 12:00
JN 301/2016: Гуме за транспортна средства 09.11.2016 do 10:00
JN 103/2016: Бицикл 30.06.2016 do 12:00
JN 425/2016: Редовно одржавање грађевинских објеката - услуге за потребе РРЈ „Смедерево, Пожаревац, Зајечар, Бор“ 15.12.2016 do 10:00
JN 189/2016: Заштитна обућа 22.09.2016 do 09:30
JN 374/2016: Израда инвестиционо техничке документације за више објеката Предузећа 08.11.2016 do 08:30
JN 144/2016: Osiguranje novca i drugih vrednosti u objektima u funkciji trezora za period od tri godine;Osiguranje postomata i efektive u postomatima za period od tri godine;Osiguranje glavnih i distributivnih stanica RJ "Pošta NET" ; Osiguranje putnika u javnom prevozu od posledica nesrećnog slučaja za period od tri godine;Osiguranje robe u transportu 21.07.2016 do 09:00
JN 275/2016: Испорука електричне енергије 07.11.2016 do 10:00
JN 362/2016: Добра за редовно одржавање грађевинских објеката - за потребе РРЈ „Врање, Лесковац, Прокупље, Пирот“ (Стакло са услугом монтаже и демонтаже и друга добра) 14.11.2016 do 10:00
JN 380/2016: Одржавање остале опреме - услуге за потребе РРЈ „Врање, Лесковац, Прокупље, Пирот“ 21.11.2016 do 10:00
JN 327/2016: Обућа за достављаче 31.10.2016 do 10:00
JN 321/2016: Заштитна одећа 07.11.2016 do 11:00
JN 320/2016: Грађевински и пратећи потрошни материјал 26.10.2016 do 09:00
JN 338/2016: Лиценце за софтверске алате 14.11.2016 do 13:30
JN 294/2016: Одржавање остале опреме - услуге за потребе РРЈ „Краљево, Чачак, Приштина“ 28.10.2016 do 10:00
JN 424/2016: Услуга одржавања машина за жигосање - АТБ 1637 30.11.2016 do 10:00
JN 419/2016: Материјал за потребе израде технолошког и другог намештаја 28.11.2016 do 10:00
JN 379/2016: Одржавање остале опреме - услуге за потребе РРЈ „Краљево, Чачак, Приштина“ 14.11.2016 do 10:00
JN 397/2016: Одржавање транспортних средстава у спољним сервисима - РРЈ Краљево, Чачак, Приштина 21.11.2016 do 10:00
JN 363/2016: Одржавање остале опреме - услуге за потребе РРЈ „Врање, Лесковац, Прокупље, Пирот“ 14.11.2016 do 12:00
JN 385/2016: Услуга одржавања и поправке машине за инсертовање Kern 3500 10.11.2016 do 10:00
JN 389/2016: Машински и пратећи потрошни материјал 07.11.2016 do 09:00
JN 439/2016: Добра за редовно одржавање грађевинских објеката - за потребе РРЈ „Панчево, Сремска Митровица“ (Стакло са услугом монтаже и демонтаже и друга добра) 01.12.2016 do 11:00
JN 209/2016: Услуга одржавања и поправке табачних штампарских машина Roland 200 i Roland Praktica 23.08.2016 do 09:00
JN 353/2016: УПС уређаји 01.11.2016 do 10:00
JN 303/2016: Потрошни материјал и резервни делови за одржавање инсталација грејања 07.11.2016 do 12:00
JN 358/2016: Услуга одржавања интерлокинг система 31.10.2016 do 08:00
JN 376/2016: Multibanking-одржавање софтвера;Multibanking-одржавање опреме 04.11.2016 do 08:30
JN 375/2016: Извођење радова на асфалтирању манипулативног простора у више објеката Предузећа 14.11.2016 do 08:30
JN 300/2016: Резервни делови за одржавање поштанских сандучића 01.11.2016 do 12:00
JN 329/2016: Индустријска со 13.10.2016 do 11:00
JN 400/2016: Услуга редовног одржавања за клима коморе и ховала у објекту ГПЦ Београд 21.11.2016 do 10:00
JN 342/2016: Испорука природног гаса за поште на територији општине Стара Пазова; Испорука природног гаса РРЈ Јагодина, Крушевац, Крагујевац (за РЈ Крушевац); Испорука природног гаса РРЈ Јагодина, Крушевац, Крагујевац (за РЈ Јагодина); Испорука природног гаса РРЈ Суботица, Зрењанин, Сомбор, Кикинда (за РЈ Суботица); Испорука природног гаса РРЈ Суботица, Зрењанин, Сомбор, Кикинда (за РЈ Зрењанин); Испорука природног гаса за РЈ Нови Сад; Испорука природног гаса РРЈ Суботица, Зрењанин, Сомбор, Кикинда (за РЈ Кикинда); Испорука природног гаса РРЈ Врање, Лесковац, Прокупље, Пирот (за РЈ Лесковац); Испорука природног гаса РРЈ Панчево, Сремска Митровица (за РЈ Панчево) 10.10.2016 do 10:00
JN 357/2016: Одржавање опреме Система за аутоматизовани попис 31.10.2016 do 09:00
JN 279/2016: "Услуге редовног одржавање остале опреме-РЈ Ниш (сервисирање: горионика,муљних пумпи и пратеће опреме, клима уређаја; одржавање:дизел агрегата, постројења за повишење притиска санитарне воде; чишћења котлова и др.услуге);" 12.10.2016 do 11:00
JN 313/2016: Радови на санацији влаге и мокрих чворова у више објеката Предузећа 24.10.2016 do 08:30
JN 352/2016: Добра за редовно одржавање грађевинских објеката - за потребе РРЈ „Јагодина, Крушевац, Крагујевац“ (Стакло са услугом монтаже и демонтаже и друга добра) 07.11.2016 do 12:00
JN 328/2016: Опрема за доставу 19.10.2016 do 09:00
JN 396/2016: Добра за редовно одржавање грађевинских објеката - за потребе РЈ Нови Сад (Стакло са услугом монтаже и демонтаже и друга добра) 14.11.2016 do 10:00
JN 311/2016: Радови на инвестиционом одржавању термотехничких инсталација на објектима Предузећа 17.10.2016 do 08:30
JN 334/2016: Редовно одржавање грађевинских објеката - услуге за потребе РРЈ „Јагодина, Крушевац, Крагујевац“, Услуге редовног одржавања објеката -РЈ Крушевац (чишћење: димњака, септичких јама, канализације; севисирање и баждарење вентила сигурности, и др.) 21.10.2016 do 10:00
JN 332/2016: Услуге редовног одржавање остале опреме - РЈ Прокупље ( одржавање: дизел агрегата и друге услуге) 01.11.2016 do 10:00
JN 57/2016: Машине за бројање новца 20.06.2016 do 10:00
JN 326/2016: Услуга одржавања и техничког прегледа фискалних каса и GPRS терминала 14.10.2016 do 08:30
JN 377/2016: Услуга чишћења, баждарења и конзервације резервоара за горива 02.11.2016 do 10:30
JN 281/2016: Добра за редовно одржавање грађевинских објеката - за потребе РРЈ „Краљево, Чачак, Приштина“ (Стакло са услугом монтаже и демонтаже и друга добра) 03.10.2016 do 10:00
JN 290/2016: "Погонско гориво за возила РРЈ Краљево, Чачак, Приштина - за подручје општине Сјеница - РЈ ""Краљево""" 10.10.2016 do 10:00
JN 356/2016: Одржавање остале опреме - услуге за потребе РРЈ „Смедерево, Пожаревац, Зајечар, Бор“ 28.10.2016 do 10:00
JN 333/2016: Редовно одржавање грађевинских објеката - услуге за потребе РРЈ „Смедерево, Пожаревац, Зајечар, Бор“ 24.10.2016 do 10:00
JN 299/2016: Редовно одржавање грађевинских објеката - услуге за потребе РРЈ „Краљево, Чачак, Приштина“ 10.10.2016 do 10:00
JN 267/2016: "Услуге редовног одржавања објеката РЈ Ниш (чишћење: димњака, септичких јама, канализавије; сервисирање и баждарење вентила сигурности, чишћење и дезинфекција канала за вентилацију и климатизацију и др.)" 05.10.2016 do 11:00
JN 252/2016: Проширење система корпоративне телефоније 12.10.2016 do 09:00
JN 323/2016: Редовно одржавање грађевинских објеката - услуге за потребе РРЈ „Краљево, Чачак, Приштина“ 21.10.2016 do 10:00
JN 295/2016: Редовно одржавање грађевинских објеката - услуге за потребе РЈ Нови Сад 17.10.2016 do 10:00
JN 318/2016: Резервни делови за возила Peugeot и Citroen 05.10.2016 do 11:30
JN 364/2016: Пелет, брикети или други материјал за огрев 07.11.2016 do 10:00
JN 229/2016: Молерско фарбарски материјал и пратећи прибор 26.09.2016 do 13:30
JN 343/2016: Добра за редовно одржавање грађевинских објеката - за потребе РРЈ „Јагодина, Крушевац, Крагујевац“ (Стакло са услугом монтаже и демонтаже и друга добра)Стакло са услугом монтаже и демонтаже за потребе РЈ Крушевац 21.10.2016 do 10:00
JN 365/2016: Замена и уградња котлова са пратећим радовина у РРЈ "Косово и Метохија" 03.11.2016 do 10:00
JN 347/2016: Одржавање остале опреме - услуге за потребе РРЈ „Врање, Лесковац, Прокупље, Пирот“ 20.10.2016 do 11:00
JN 302/2016: Баждарење мерних уређаја и инструмената 27.09.2016 do 08:00
JN 324/2016: "Погонско гориво за возила РРЈ Ужице, Шабац, Ваљево - за РЈ ""Шабац""" 17.10.2016 do 11:00
JN 330/2016: Опрема за доставу 24.10.2016 do 11:00
JN 251/2016: Резервни делови за возила Peugeot и Citroen 22.09.2016 do 13:00
JN 296/2016: Редовно одржавање грађевинских објеката - услуге за потребе РРЈ „Суботица, Зрењанин, Сомбор, Кикинда“ 05.10.2016 do 13:00
JN 297/2016: Одржавање остале опреме - услуге за потребе РРЈ „Суботица, Зрењанин, Сомбор, Кикинда“ 05.10.2016 do 11:00
JN 201/2016: Матрични штампачи 26.09.2016 do 12:00
JN 272/2016: Стакло са услугом монтаже и демонтаже за потребе РЈ Суботица Добра за редовно одржавање грађевинских објеката - за потребе РРЈ „Суботица, Зрењанин, Сомбор, Кикинда“ (Стакло са услугом монтаже и демонтаже и друга добра) 26.09.2016 do 11:00
JN 310/2016: Израда инвестиционо техничке документације за више објеката Предузећа 27.09.2016 do 12:00
JN 269/2016: Одржавање остале опреме - услуге за потребе РРЈ „Панчево, Сремска Митровица“ 26.09.2016 do 11:00
JN 314/2016: Редовно одржавање грађевинских објеката - услуге за потребе РРЈ „Панчево, Сремска Митровица“ 26.10.2016 do 11:00
JN 287/2016: Редовно одржавање грађевинских објеката - услуге за потребе РРЈ „Краљево, Чачак, Приштина“ 10.10.2016 do 11:00
JN 293/2016: Одржавање остале опреме - услуге за потребе РЈ Нови Сад 17.10.2016 do 10:00
JN 255/2016: Контејнери 19.09.2016 do 12:30
JN 228/2016: Противпровални системи 10.10.2016 do 09:00
JN 298/2016: Одржавање остале опреме - услуге за потребе РРЈ „Јагодина, Крушевац, Крагујевац“ 06.10.2016 do 10:00
JN 226/2016: Самостојећи холдери 29.09.2016 do 13:00
JN 325/2016: Резервни делови и репроматеријал за одржавање челичних каса 13.10.2016 do 08:30
JN 253/2016: Одржавање опреме за дата центар 23.09.2016 do 08:30
JN 227/2016: Извођење радова на асфалтирању платоа у оквиру комплекса ГПЦ Нови Сад 23.09.2016 do 11:00
JN 208/2016: Универзални и пратећи потрошни материјал 15.09.2016 do 09:00
JN 263/2016: Редовно одржавање грађевинских објеката - услуге за потребе РРЈ „Јагодина, Крушевац, Крагујевац“ 10.10.2016 do 11:00
JN 286/2016: Одржавање остале опреме - услуге за потребе РРЈ „Краљево, Чачак, Приштина“ 03.10.2016 do 10:00
JN 210/2016: Опрема за надзорни и школски центар 19.09.2016 do 11:00
JN 204/2016: Металне сталаже 16.09.2016 do 09:00
JN 259/2016: Радови на реконструкцији фасаде за објекат ГПЦ Београд - фаза 1 и фаза 2 Радови на санацији крова са пратећим рaдовима за објекат ГПЦ Београд фаза 1 и фаза 2 05.10.2016 do 09:00
JN 282/2016: Погонско гориво за возила РРЈ Краљево, Чачак, Приштина - на подручју општине Гуча - РЈ Чачак (Лучани) 12.10.2016 do 10:00
JN 285/2016: Погонско гориво за возила РРЈ Краљево, Чачак, Приштина - на подручју општине Горњи Милановац (Прањани) - РЈ Чачак 12.10.2016 do 12:00
JN 188/2016: Резервни делови за возила Daf, Резервни делови за возила "Fap", Резервни делови за возила Euro Zeta 85.14 BDF/3 и Резервни делови за возила Iveco 07.09.2016 do 09:30
JN 195/2016: Услуга здравствених прегледа запослених за РЈ ПС регије III и IV (Ниш, Лесковац, Прокупље, Бор, Зајечар и Приштина) 07.09.2016 do 11:00
JN 190/2016: Репродукциони материјал за израду сигурносних затворница 05.09.2016 do 09:00
JN 288/2016: Добра за редовно одржавање грађевинских објеката - за потребе РРЈ „Врање, Лесковац, Прокупље, Пирот“ (Стакло са услугом монтаже и демонтаже и друга добра) 29.09.2016 do 12:00
JN 248/2016: Активација и коришћење SAP ERP лиценци 20.09.2016 do 08:30
JN 277/2016: Извођење радова на асфалтирању манипулативног простора у више објеката Предузећа 30.09.2016 do 11:30
JN 237/2016: Одржавање транспортних средстава у спољним сервисима - РРЈ Ужице, Шабац, Ваљево 14.09.2016 do 10:00
JN 121/2016: Резервни делови и потрошни материјал за рачунарe 28.07.2016 do 13:00
JN 306/2016: Добра за редовно одржавање грађевинских објеката - за потребе РРЈ „Врање, Лесковац, Прокупље, Пирот“ (Стакло са услугом монтаже и демонтаже и друга добра) 05.10.2016 do 11:00
JN 284/2016: "Погонско гориво за возила РРЈ Суботица, Зрењанин, Сомбор, Кикинда - за РЈ ""Зрењанин""" 13.10.2016 do 10:00
JN 160/2016: Адаптација више станова у власништву Предузећа 13.09.2016 do 09:00
JN 266/2016: Услуга одржавања сервисне опреме 26.09.2016 do 09:00
JN 304/2016: Услуга одржавања и поправке машине за осветљавање термалних плоча - CTP 30.09.2016 do 09:00
JN 260/2016: Одржавање теретних возила (Iveco, FAP, DAF) 14.09.2016 do 09:00
JN 238/2016: Резервни делови за возила Ford 06.09.2016 do 09:30
JN 250/2016: Рачунари и монитори 19.09.2016 do 10:30
JN 254/2016: Potrošni stolarski materijal, Stolarski i prateći potrošni materijal 14.09.2016 do 10:00
JN 232/2016: Услуга измене наменске апликације на бежичним бар код читачима са интерном меморијом Моторола МТ 2070 20.09.2016 do 10:00
JN 27/2016: Џеп за пакетске пошиљке 03.06.2016 do 13:00
JN 233/2016: Потрошни материјал за одржавање возила 07.09.2016 do 11:00
JN 224/2016: Услуга сервисирања возила 12.09.2016 do 08:30
JN 93/2016: Превентивна техничка заштита 26.07.2016 do 09:30
JN 211/2016: Одржавање телефонских система-Alcatel 22.08.2016 do 09:00
JN 171/2016: Адаптација и реконструкција објекта ЈПМ 34000 Крагујевац - Стара Зграда 26.08.2016 do 11:00
JN 177/2016: Пасивна мрежна опрема 16.08.2016 do 09:00
JN 145/2016: Материјал за потребе израде технолошког и другог намештаја 02.08.2016 do 09:00
JN 168/2016: Адаптација унутрашњег простора -постављање и набавка гранитне керамике у горњем аутосервису у објекту Кумодрашка 248 22.08.2016 do 12:00
JN 292/2016: Радови на хитним интервенцијама и налозима надлежних институција 19.09.2016 do 13:30
JN 134/2016: Радови на реконструкцији и адаптацији поште Лозница 25.07.2016 do 11:30
JN 158/2016: Унапређење система електронске регистроване поште 15.08.2016 do 09:00
JN 215/2016: Услуга одржавања и поправке опреме за графичку припрему и дизајн 29.08.2016 do 10:00
JN 202/2016: Oдржавањe линијских штампача 18.08.2016 do 09:00
JN 225/2016: Сервис столарских машина HOLZ-HER и FELDER, Сервис столарске машине CEHISA, Сервис шиваћих машина и Услуга оштрења алата 23.08.2016 do 09:00
JN 242/2016: Добра за редовно одржавање грађевинских објеката - за потребе РРЈ „Панчево, Сремска Митровица“ (Стакло са услугом монтаже и демонтаже и друга добра) 16.09.2016 do 11:00
JN 159/2016: Подршка за софтвер за виртуализацију 10.08.2016 do 09:00
JN 222/2016: Инвестиционо одржавње на објекту ПЈ Приштина- Пошта Лепосавић 05.09.2016 do 10:00
JN 223/2016: Добра за редовно одржавање грађевинских објеката - за потребе РРЈ „Краљево, Чачак, Приштина“ (Стакло са услугом монтаже и демонтаже и друга добра) 05.09.2016 do 11:00
JN 367/2015: Ostali repromaterijal za sopstvene potrebe (štamparske boje,termalne ofset ploče i prateća hemija,zumbe i perforir linije,knjigovezački lepkovi i lepkovi za izradu koverata,folije za izradu koverata,materijal za kovertirku, knjigovezačka platna i dr.) 04.04.2016 do 10:00
JN 257/2016: Поправка надоградње на камионима 08.09.2016 do 09:00
JN 150/2016: Радови на инвестиционом одржавању просторија архиве у објекту Таковска 2 11.08.2016 do 11:00
JN 156/2016: Лож уље 08.08.2016 do 09:00
JN 194/2016: Добра за редовно одржавање грађевинских објеката - за потребе РРЈ „Смедерево, Пожаревац, Зајечар, Бор“ (Стакло са услугом монтаже и демонтаже и друга добра) 22.08.2016 do 10:00
JN 66/2016: Potrošni materijal za održavanje lične higijene i higijene objekata i Sredstva za dezinfekcije ruku na bazi hloreksidina 14.07.2016 do 09:30
JN 161/2016: Услуга одржавања система АПВ 08.08.2016 do 10:00
JN 192/2016: Услуге редовног одржавање остале опреме РЈ Смедерево- сервисирање горионика 22.08.2016 do 10:00
JN 203/2016: Услуга баждарења и поправки тахографа 18.08.2016 do 10:00
JN 143/2016: Проширење система видео надзора у РПЛЦ Београд и Нови Сад 29.07.2016 do 09:00
JN 234/2016: Стакло са услугом монтаже и демонтаже за потребе РЈ Чачак 07.09.2016 do 10:00
JN 56/2016: Oдржавањe средстава за манипулацију и претовар 15.06.2016 do 11:00
JN 178/2016: Реконструкција и адаптација поште 18103 Ниш, Непредвиђени радови на објектима Предузећа 12.08.2016 do 09:00
JN 149/2016: Остали репроматеријал за сопствене потребе (штампарске боје, термалне офсетплоче и пратећа хемија, зумбе и перфорир линије, књиговезачки лепкови и лепкови за израду коверата, фолије за израду коверата, материјал за ковертирку, књиговезачка платна и др.) 02.08.2016 do 10:00
JN 128/2016: Угаљ 11.07.2016 do 12:00
JN 152/2016: Испорука и уградња рампи и платформи за инвалиде на више објеката Предузећа 16.08.2016 do 10:00
JN 90/2016: Систем видео надзора у возилу за транспорт новца 15.08.2016 do 13:00
JN 212/2016: Консултанстске услуге за проширење подручја примене СМК 02.09.2016 do 11:00
JN 214/2016: Ручни држач стреч фолије 29.08.2016 do 09:00
JN 122/2016: Мајице, качкети и остало за потребе Предузећа 15.07.2016 do 12:00
JN 184/2016: Одржавање модула за плаћање Halcom 11.08.2016 do 09:00
JN 129/2016: Дрво 13.07.2016 do 10:00
JN 94/2016: Репроматеријал за сопствене потребе-хартије 20.07.2016 do 11:00
JN 151/2016: Одржавање возила у гарантном року 03.08.2016 do 11:00
JN 114/2016: Систем електрохемијске заштите новца у транспорту 05.08.2016 do 11:00
JN 119/2016: Службена униформа за шалтерске раднике 18.07.2016 do 09:00
JN 157/2016: Услуга поправке хидраулике на теретним возилима, остали радови (израда гумених цеви и црева, израда сајли, обрада пакнова, добоша и биксовања,ремонт електроуређаја, специјална заваривања, тестирање мотора и остало), услуга нарезивања и кодирања кључева за 28.07.2016 do 10:00
JN 120/2016: Извођење радова на реконструкцији и адаптацији поште 18420 Блаце 25.07.2016 do 09:00
JN 73/2016: Резервни делови за возила Fiat 04.07.2016 do 12:00
JN 77/2016: Microsoft licence 26.07.2016 do 11:30
JN 162/2016: Услуга одржавања и поправке књиговезачког ножа Polar 27.07.2016 do 09:00
JN 167/2016: Процена усклађености са стандардом PCI DSS - консултанстке услуге 25.07.2016 do 09:00
JN 170/2016: Oдржавањe софтвера за систем за управљање односом са корисником услуга (ЦРМ) 05.08.2016 do 09:00
JN 112/2016: Заштитне рукавице 18.07.2016 do 10:30
JN 92/2016: Зимска службена униформа за запослене на редовној и пост експрес достави 11.07.2016 do 10:00
JN 108/2016: Услуга инвестиционог одржавање лифтова, Партија Београд (Регија 1) 15.07.2016 do 09:00
JN 155/2016: Машински и пратећи потрошни материјал 26.07.2016 do 10:00
JN 97/2016: Пломбир клешта 15.07.2016 do 11:30
JN 165/2016: Oдржавањe УПС-ова 27.07.2016 do 09:00
JN 154/2016: Потрошни канцеларијски материјал за потребе акције Поштански сатић (фломастери, дрвене бојице, воштане бојице, графитне оловке, хемијске оловке, гумице за брисање, папири у боји и остало) 28.07.2016 do 12:00
JN 75/2016: Одржавање система техничке заштите за објекте РПЛЦ Београд, РПЛЦ Нови Сад и РПЛЦ Ниш 07.07.2016 do 09:00
JN 309/2015: Usluga remonta/popravke turbo kompresora,Usluga popravke hidraulike na teretnim vozilima,Ostali radovi (izrada gumenih cevi i creva, izrada sajli, obrada paknova, doboša i biksovanja,remont elektrouređaja; Usluga narezivanja i kodiranja ključeva za vozila 21.01.2016 do 12:00
JN 54/2016: Oрмани aрхивски метални 01.07.2016 do 09:00
JN 60/2016: Заштитна одећа 13.07.2016 do 11:30
JN 62/2016: Радови на санацији кровова са пратећим радовима на више објеката Предузећа 24.06.2016 do 09:00
JN 69/2016: Додатни радови на објекту Аранђеловац 27.06.2016 do 12:30
JN 102/2016: Услуга инвестиционог одржавање лифтова, (Партија 3) 07.07.2016 do 13:00
JN 131/2016: Oдржавањe матричних штампача Olivetti 08.07.2016 do 09:00
JN 132/2016: Израда инвестиционо техничке документације за више објеката Предузећа 05.08.2016 do 08:00
JN 306/2015: Repromaterijal za sopstvene potrebe-hartije 11.01.2016 do 11:00
JN 53/2016: Идентификационе смарт картице 17.06.2016 do 10:30
JN 40/2016: Услуга мерења и праћења квалитета преноса писмоносних пошиљака у међународном поштанском саобраћају у оквиру UNEX система мерења, за период 2016. - 2017. године 21.06.2016 do 09:00
JN 67/2016: Опрема за доставу 24.06.2016 do 13:00
JN 59/2016: Унапређење функционалности софтвера за електронско потписивање 17.06.2016 do 09:00
JN 141/2016: Добра за редовно одржавање грађевинских објеката - за потребе РЈ Нови Сад (Стакло са услугом монтаже и демонтаже и друга добра) 25.07.2016 do 10:00
JN 85/2016: Резервни делови за возила Peugeot и Citroen 27.06.2016 do 12:00
JN 35/2016: Службене високосигурносне коверте 23.06.2016 do 11:00
JN 64/2016: Protivpanične svetiljke, Tasteri za hitnu evakuaciju i stakla za tastere, Ex prekidači 16.06.2016 do 09:00
JN 113/2016: Потрошни тапетарски материјал 11.07.2016 do 10:00
JN 33/2016: Резервни делови за возила Škoda Octavia tour 1.6, Caddy,Audi,VW Transporter и Honda, KIA, Toyota, Mercedes, Mitsubisi, Grand Cherokee 16.06.2016 do 12:00
JN 88/2016: Oдржавањe Oracle лиценци 17.06.2016 do 10:00
JN 136/2016: Одржавање остале опреме - услуге за потребе РРЈ „Ужице, Шабац, Ваљево“ 14.07.2016 do 10:00
JN 135/2016: Редовно одржавање грађевинских објеката - услуге за потребе РРЈ „Ужице, Шабац, Ваљево“ 14.07.2016 do 10:00
JN 68/2016: Обућа за достављаче 16.06.2016 do 10:00
JN 87/2016: Тонери, кетриџи и потрошни материјал за ласерске и ink-jet штампаче 17.06.2016 do 12:30
JN 19/2016: Услуга штампе поштанских марака 30.05.2016 do 10:30
JN 84/2016: Испорука природног гаса за поште на територији општине Стара Пазова; Испорука природног гаса РРЈ Јагодина, Крушевац, Крагујевац (за РЈ Крушевац); Испорука природног гаса РРЈ Јагодина, Крушевац, Крагујевац (за РЈ Јагодина); Испорука природног гаса РРЈ Суботица, Зрењанин, Сомбор, Кикинда (за РЈ Суботица); Испорука природног гаса РРЈ Суботица, Зрењанин, Сомбор, Кикинда (за РЈ Зрењанин); Испорука природног гаса за РЈ Нови Сад; Испорука природног гаса РРЈ Суботица, Зрењанин, Сомбор, Кикинда (за РЈ Кикинда); Испорука природног гаса РРЈ Врање, Лесковац, Прокупље, Пирот (за РЈ Лесковац); Испорука природног гаса РРЈ Панчево, Сремска Митровица (за РЈ Панчево) 04.07.2016 do 09:00
JN 29/2016: Уља и мазива 13.06.2016 do 09:00
JN 65/2016: Потрошни материјал за одржавање подова и плафона 15.06.2016 do 09:30
JN 70/2016: Потрошни грађевински материјал 07.06.2016 do 09:00
JN 58/2016: Самостојећи холдери 20.06.2016 do 12:00
JN 125/2016: Добра за редовно одржавање грађевинских објеката - за потребе РРЈ „Ужице, Шабац, Ваљево“ (Стакло са услугом монтаже и демонтаже и друга добра) 11.07.2016 do 10:00
JN 37/2016: Клипни компресор капацитета 50 литара 27.06.2016 do 10:00
JN 22/2016: Торба за достављаче 13.06.2016 do 11:00
JN 91/2016: Пуњење тонера и трајно збрињавање отпадних тонера и рибона 21.06.2016 do 09:00
JN 63/2016: Одржавање Netiis софтвера 10.06.2016 do 09:00
JN 26/2016: Услуга ревизије финансијских извештаја и ревизије консолидованих финансијских извештаја за 2016. годину 30.05.2016 do 08:00
JN 31/2016: Потрошни материјал за одржавање возила 20.06.2015 do 09:00
JN 95/2016: Услуга одржавања сервисне опреме 21.06.2016 do 10:00
JN 89/2016: Процена вредности инвестиција у току на којима није било улагања у периоду дужем од годину дана и процена нето оствариве вредности залиха 24.06.2016 do 09:00
JN 38/2016: Ручни држач стреч фолије 10.06.2016 do 10:00
JN 61/2016: Сервис столарских машина HOLZ-HER и ФЕЛДЕР, Сервис столарске машина CEHISA, Сервис шиваћих машина и Услуга оштрења алата 20.06.2016 do 11:00
JN 350/2015: Zamena kotla u više objekata Preduzeća 05.05.2016 do 10:00
JN 21/2016: Закуп огласног простора у штампаним медијима 25.05.2016 do 08:00
JN 327/2015: Potrošni kancelarijski materijal i potrošni kancelarijski materijal-materijal za flip chart tablu 11.04.2016 do 10:00
JN 321/2015: Oprema za unapređenje IP/MPLS infrastrukture 09.05.2016 do 11:30
JN 264/2014: Izrada investiciono tehničke dokumentacije za više objekata preduzeća 09.05.2016 do 09:00
JN 343/2015: Potrošni materijal za održavanje lične higijene 10.03.2016 do 09:00
JN 365/2015: Softver za analizu bezbednosti informacionih sistema 31.03.2016 do 09:00
JN 348/2015: Baterije za elektroviljuškare 06.04.2016 do 12:00
JN 310/2015: Usluga održavanja protivpožarnih sistema 03.03.2016 do 11:00
JN 353/2015: Radovi na sanaciji vlage i mokrih čvorova u više objekata Preduzeća 21.03.2016 do 07:30
JN 297/2015: Usluga podrške procesu štampe 14.01.2016 do 08:00
JN 317/2015: Usluge redovnog održavanja objekata -RJ Čačak (čišćenje: dimnjaka, septičkih jama, kanalizacije; sevisiranje i baždarenje ventila sigurnosti i dr.) 17.02.2016 do 11:00
JN 347/2015: Potrošni elektro materijal 21.03.2016 do 08:30
JN 364/2015: Radovi na sanaciji krovova sa pratećim radovima na više objekata Preduzeća 14.03.2016 do 10:00
JN 359/2015: Investiciono održavanje na više objekata Preduzeća 11.03.2016 do 09:00
JN 345/2015: Usluga servisiranja vozila 21.03.2016 do 09:00
JN 236/2015: Održavanje po prijavi kvara klima ormana za potrebe server sale u objektu GPC Beograd 28.03.2016 do 09:00
JN 302/2015: Oprema sistema tehničke zaštite za objekat Lazarevac 11.03.2016 do 11:00
JN 366/2015: Nepredviđeni radovi na objektima Preduzeća 07.03.2016 do 12:00
JN 351/2015: Usluga servisiranja vozila 15.03.2016 do 08:00
JN 358/2015: Oprema za telefonsku mrežu 21.03.2016 do 11:30
JN 267/2015: Zakup poslovnog i magacinskog prostora RJ Beogradski Venac 12.11.2015 do 12:00
JN 333/2015: Potrošni stolarski materijal 21.03.2016 do 12:00
JN 346/2015: Softver za konsolidaciju sistema štampanja i kopiranja preduzeća 22.03.2016 do 11:00
JN 360/2015: Sistem za proizvodnju sigurnosnih zatvornica 09.03.2016 do 09:00
JN 313/2015: Računari i monitori 09.03.2016 do 11:00
JN 363/2015: Materijal za potrebe izrade tehnološkog i drugog nameštaja 17.02.2016 do 09:00
JN 329/2015: Usluge redovnog održavanje ostale opreme-RJ Šabac (servisiranje: muljnih pumpi i prateće opreme, peći, klima uređaja; održavanje: dizel agregata, postrojenja za povišenje pritiska sanitarne vode; čišćenja kotlova i dr.usluge); 17.02.2016 do 11:00
JN 341/2015: Protivprovalni sistemi 02.03.2015 do 09:00
JN 318/2015: Elektronske zbirke propisa,stručni časopisi i literatura i ostali časopisi i literatura za 2016. godinu 07.03.2016 do 09:00
JN 349/2015: Rekonstrukcija i adaptacije pošte 18103 Niš, Nepredviđeni radovi na objektima Preduzeća 03.03.2016 do 09:00
JN 354/2015: Potrošni mašinski materijal 02.03.2016 do 10:00
JN 332/2015: Potrošni tapetarski materijal 21.03.2016 do 13:30
JN 362/2015: Usluge redovnog održavanje ostale opreme na beogradskom području (servisiranje: gorionika,muljnih pumpi i prateće opreme,peći; održavanje:dizel agregata, postrojenja za povišenje pritiska sanitarne vode; čišćenja kotlova i dr.usluge) 29.02.2016 do 08:00
JN 335/2015: Usluge redovnog održavanje ostale opreme-RJ Niš (servisiranje: gorionika,muljnih pumpi i prateće opreme, klima uređaja; održavanje:dizel agregata, postrojenja za povišenje pritiska sanitarne vode; čišćenja kotlova i dr.usluge); 17.02.2016 do 11:00
JN 352/2015: Održavanje TSA i sistema za naplatu 24.02.2016 do 11:30
JN 355/2015: Usluga čišćenja, baždarenja i konzervacije rezervoara za goriva 25.02.2016 do 10:30
JN 339/2015: Potrošni građevinski materijal 21.03.2016 do 09:00
JN 361/2015: Redovno održavanje liftova, Partija Beograd (Regija 1) 29.02.2016 do 09:00
JN 340/2015: Usluga održavanja tel.sistema-Avaya 24.02.2016 do 10:30
JN 328/2015: Usluge redovnog održavanje ostale opreme - RJ Požarevac (servisiranje: muljnih pumpi i prateće opreme, peći, klima uređaja; održavanje: postrojenja za povišenje pritiska sanitarne vode i druge usluge); 11.02.2016 do 10:00
JN 356/2015: Procena usklađenosti sa standardom PCI DSS - konsultanstke usluge 14.03.2016 do 08:30
JN 51/2015: Rukavice-zimske za poslove dostave 10.08.2015 do 11:00
JN 342/2015: Usluga servisiranja vozila 23.02.2016 do 08:30
JN 330/2015: Usluge redovnog održavanja objekata -RJ Kruševac (čišćenje: dimnjaka, septičkih jama, kanalizacije; sevisiranje i baždarenje ventila sigurnosti, i dr.) 03.02.2016 do 10:00
JN 344/2015: Održavanje matričnih štampača Epson 22.02.2016 do 09:00
JN 331/2015: Usluga održavanja servisne opreme 22.02.2016 do 11:00
JN 74/2015: Usluga održavanja SAP ERP softvera 22.02.2016 do 12:00
JN 337/2015: Usluga servisiranja vozila 19.02.2016 do 11:00
JN 299/2015: Microsoft servisi (Premier Support i drugi) 04.01.2016 do 11:00
JN 322/2015: Održavanje sredstava za manipulaciju i pretovar 18.02.2016 do 11:00
JN 167/2015: Usluga redovnog održavanja za čilere i klima komoru McQuay u objektu GPC Beograd 27.01.2016 do 10:00
JN 357/2015: Unapređenje funkcionalnosti softvera za elektronsko potpisivanje 18.02.2016 do 09:00
JN 293/2015: Serveri za konsolidaciju hardverske infrastrukture 28.01.2016 do 11:00
JN 301/2015: Usluga merenja i praćenja kvaliteta prenosa pismonosnih pošiljaka u međunarodnom poštanskom saobraćaju u okviru UNEX sistema merenja, za period 2016. - 2017. godine 01.02.2016 do 14:00
JN 326/2015: Održavanje bicikala i mopeda u spoljnim servisima 01.02.2016 do 08:30
JN 311/2015: Riboni za štampače 13.01.2016 do 09:00
JN 294/2015: Zakup oglasnog prostora za elektronske medije (TV, radio i internet) 27.01.2016 do 11:00
JN 245/2015: Rezervni delovi za vozila Renault Kangoo 15.01.2016 do 09:00
JN 404/2014: Mobilni terminali 07.07.2015 do 10:00
JN 314/2015: Staklo sa uslugom montaže i demontaže za potrebe RJ Požarevac 28.01.2016 do 10:00
JN 206/2015: Osiguranje novca i drugih vrednosti za vreme manipulacije na šalterima za period od tri godine, Osiguranje kvalifikovanog elektronskog sertifikata za period tri godine, Osiguranje glavnih i distributivnih stanica RJ Pošta NET, Osiguranje robe u transportu 28.09.2015 do 11:00
JN 312/2015: Usluge redovnog održavanje ostale opreme - RJ Kraljevo (servisiranje: gorionika,muljnih pumpi i prateće opreme, peći, klima uređaja; čišćenja kotlova i dr.usluge); 13.01.2016 do 10:00
JN 260/2015: Osiguranje robe u skladištu i Osiguranje novca i drugih vrednosti u zaključanim smestištima za period od tri godine 09.12.2015 do 08:00
JN 307/2015: Usluge redovnog održavanja objekata - RJ Niš (čišćenje: dimnjaka,septičkih jama, kanalizacije; sevisiranje i baždarenje ventila sigurnosti, čišćenje i dezinfekcija kanala za ventilaciju i klimatizaciju i dr.) 15.01.2016 do 11:00
JN 334/2015: Usluge redovnog održavanja objekata -RJ Zrenjanin (čišćenje: dimnjaka, septičkih jama, kanalizacije; servisiranje gasnih instalacija, sevisiranje i baždarenje ventila sigurnosti, čišćenje i dezinfekcija kanala za ventilaciju i klimatizaciju i dr.) 25.01.2016 do 09:15
JN 336/2015: Staklo sa uslugom montaže i demontaže za potrebe RJ Subotica 12.02.2016 do 11:00
JN 275/2015: Radovi na remontu uređaja opreme i instalacije centralnog grejanja za potrebe RJ Čačak 16.11.2015 do 10:00
JN 324/2015: Staklo sa uslugom montaže i demontaže za potrebe RJ Čačak 17.02.2016 do 10:00
JN 320/2015: Usluge redovnog održavanje ostale opreme-RJ Užice (servisiranje: peći, klima uređaja, gorionika; održavanje: dizel agregata, čišćenja kotlova i dr.usluge); 22.01.2016 do 10:00
JN 338/2015: Isporuka prirodnog gasa za pošte na teritoriji opštine Stara Pazova 11.02.2016 do 12:00
JN 316/2015: Usluge redovnog održavanje ostale opreme - RJ Prokuplje ( održavanje: dizel agregata i druge usluge) 01.02.2016 do 10:00
JN 304/2015: Usluga održavanja računarske opreme 25.01.2016 do 09:30
JN 258/2015: Zamena kotlova (spisak RJ održavanje) 05.01.2016 do 10:00
JN 303/2015: Alat za održavanje transportnih sredstava i opreme 14.01.2016 do 10:00
JN 295/2015: Usluga održavanja i popravke štamparske mašine Heidelberg Speedmaster 11.01.2016 do 09:00
JN 298/2015: Usluga održavanja IBM diskova i traka 04.01.2016 do 09:00
JN 325/2015: Radovi na remontu uređaja opreme i instalacije centralnog grejanja za potrebe RJ Užice 27.01.2016 do 10:00
JN 319/2015: Staklo sa uslugom montaže i demontaže za potrebe RJ Kruševac 25.01.2016 do 10:00
JN 323/2015: Procena vrednosti investicija u toku na kojima nije bilo ulaganja u periodu dužem od godinu dana i procena neto ostvarive vrednosti zaliha 25.01.2016 do 08:30
JN 274/2015: Laserski štampači,skeneri i ploteri za poštansku delatnost 23.12.2015 do 09:00
JN 308/2015: Samostojeći holderi 21.01.2016 do 10:00
JN 300/2015: Nepredviđeni radovi za više objekata Preduzeća 08.01.2016 do 09:00
JN 233/2015: Izvođenje radova na sanacija objekta i fasade sedišta RJ " Beograd centar", u ul. Vase Čarapića br.13 10.12.2015 do 10:00
JN 265/2015: Letnja i zimska službena uniforma za zaposlene na poslovima obezbeđenja 14.12.2015 do 10:00
JN 255/2015: Proširenje hardverske infrastrukture za data centar 21.12.2015 do 10:00
JN 185/2015: Potrošni materijal i rezervni delovi za održavanje uređaja za klimatizaciju 02.12.2015 do 12:00
JN 292/2015: Usluga izrade TV spota za usluge Preduzeća 25.12.2015 do 08:30
JN 286/2015: Mobilni terminali 28.12.2015 do 09:00
JN 285/2015: Staklo sa uslugom montaže i demontaže za potrebe RJ Niš 10.12.2015 do 11:00
JN 284/2015: Usluga zdravstvenih pregleda zaposlenih za RJ PS regije III i IV (Niš, Leskovac, Prokuplje, Bor, Zaječar i Priština) 09.12.2015 do 11:00
JN 315/2015: Usluge redovnog održavanje ostale opreme - RJ Smederevo (servisiranje: peći, gorionika, čišćenja kotlova i druge usluge); 21.01.2016 do 10:00
JN 305/2015: Održavanje transportnih sredstava u spoljnim servisima - RJ Prokuplje 12.01.2016 do 10:00
JN 240/2015: Softverske licence 08.12.2015 do 08:30
JN 203/2015: Radovi na remontu uređaja opreme i instalacije centralnog grejanja za potrebe beogradskih radnih jedinica 17.12.2015 do 09:00
JN 296/2015: Održavanje modula za plaćanje Halcom 28.12.2015 do 11:00
JN 287/2015: Zakup oglasnog prostora za štampane medije 14.12.2015 do 08:30
JN 289/2015: Usluga nadzora i administracije Oracle baze podataka 16.12.2015 do 11:00
JN 241/2015: Rezervni delovi i potrošni materijal za računare 07.12.2015 do 11:00
JN 172/2015: Električni alat i drugo 09.11.2015 do 11:00
JN 186/2015: Usluga redovnog održavanja za klima komore u objektu GPC Beograd 27.11.2015 do 12:00
JN 243/2015: Usluga održavanja protivprovalnih sistema 09.11.2015 do 08:00
JN 264/2015: Identifikacione smart kartice 16.11.2015 do 13:30
JN 277/2015: Kutije za pakovanje gotovih štamparskih proizvoda za sopstvene potrebe 23.11.2015 do 09:30
JN 100/2015: Održavanje sistema tehničke zaštite za objekte RPLC Beograd, RPLC Novi Sad i RPLC Niš 28.12.2015 do 09:30
JN 99/2015: Alat razni za potrebe Preduzeća, Ručni alat i pribor, alat i sitni inventar za potrebe održavanja sistema tehničke zaštite, alat za održavanje grafičkih mašina i opreme, grafičke table i grafički denzitometar, ručni, električni i rezni alat, Rezni alat, Ručni alat i pribor, Plombir klešta 17.11.2015 do 09:30
JN 182/2015: Potrošni materijal za održavanje lične higijene i higijene objekata 15.10.2015 do 08:30
JN 253/2015: Svetleći displeji za prikazivanje kursne liste 30.11.2015 do 12:30
JN 290/2015: Usluge redovnog održavanja objekata -RJ Sremska Mitrovica (čišćenje: septičkih jama, kanalizacije; servisiranje gasnih instalacija, sevisiranje i baždarenje ventila sigurnosti i dr.) 14.12.2015 do 12:00
JN 251/2015: Mrežna oprema za JPM 13.11.2015 do 09:00
JN 212/2015: Gume za transportna sredstva 28.10.2015 do 10:00
JN 257/2015: UPS uređaji 09.11.2015 do 10:00
JN 205/2015: Materijal za potrebe izrade tehnološkog i drugog nameštaja 28.10.2015 do 09:00
JN 27/2015: Osiguranje, oblikovana po partijama (8 partija) 09.06.2015 do 10:00
JN 272/2015: Potrošni mašinski materijal 20.11.2015 do 12:00
JN 283/2015: Pogonsko gorivo za vozila RJ "Šabac" 30.11.2015 do 11:00
JN 263/2015: Usluge redovnog održavanja objekata -RJ Jagodina (čišćenje: dimnjaka, septičkih jama, kanalizacije; čišćenje i dezinfekcija kanala za ventilaciju i klimatizaciju i dr.) 22.10.2015 do 11:00
JN 262/2015: Usluge redovnog održavanje ostale opreme-RJ Jagodina (servisiranje:gorionika,peći,klima uređaja; održavanje:dizel agregata,postrojenja za povišenje pritiska sanitarne vode; čišćenja kotlova i dr.usluge); 22.10.2015 do 12:30
JN 250/2015: Proširenje sistema korporativne telefonije 19.11.2015 do 10:00
JN 256/2015: Usluga održavanja interloking sistema 13.11.2015 do 09:00
JN 252/2015: Usluga preventivne rehabilitacije zaposlenih 04.11.2015 do 09:00
JN 168/2015: Radovi na remontu uređaja opreme i instalacije centralnog grejanja za potrebe RJ Zrenjanin 30.10.2015 do 09:00
JN 259/2015: Usluga redovnog održavanja rampi, segmentnih vrata, podiznih stolova i dihtujućih zavesa (Objekti GPC Novi Sad, Beograd i Niš) 05.11.2015 do 09:00
JN 273/2015: Usluga održavanja i tehničkog pregleda fiskalnih kasa i GPRS terminala 18.11.2015 do 09:00
JN 246/2015: HSM uređaj 07.12.2015 do 10:00
JN 279/2015: Staklo sa uslugom montaže i demontaže za potrebe RJ Priština 09.11.2015 do 11:00
JN 288/2015: Troškovi grejanja RJ Subotica 09.12.2015 do 11:00
JN 247/2015: Toneri, ketridži i potrošni materijal za laserske i ink-jet štampače 29.10.2015 do 09:30
JN 174/2015: Investiciono održavanje na objektima RJ Smederevo 19.10.2015 do 09:00
JN 221/2015: Troškovi grejanja RJ Kruševac 21.09.2015 do 10:00
JN 184/2015: Usluga servisiranja cirkulacionih pumpi i prateće opreme 19.10.2015 do 12:00
JN 248/2015: Softver za podršku politike sigurnosti 22.10.2015 do 08:30
JN 278/2015: Radovi na remontu uređaja opreme i instalacije centralnog grejanja za potrebe RJ Kraljevo 23.11.2015 do 10:00
JN 218/2015: Zakup poslovnog i magacinskog prostora RJ Kragujevac 24.08.2015 do 11:00
JN 242/2015: Kancelarijski nameštaj 14.10.2015 do 09:00
JN 211/2015: Uređaji za konsolidaciju sistema štampanja i kopiranja preduzeća 15.10.2015 do 11:00
JN 276/2015: Radovi na remontu uređaja opreme i instalacije centralnog grejanja za potrebe RJ Leskovac 09.11.2015 do 12:00
JN 238/2015: Potrošni vodoinstalaterski materijal 30.09.2015 do 09:00
JN 270/2015: Usluge redovnog održavanja objekata -RJ Šabac (čišćenje: dimnjaka,septičkih jama,kanalizacije; sevisiranje i baždarenje ventila sigurnosti, čišćenje i dezinfekcija kanala za ventilaciju i klimatizaciju i dr.) 28.10.2015 do 11:00
JN 282/2015: Usluga čišćenja, baždarenja i konzervacije rezervoara za goriva 12.11.2015 do 11:00
JN 178/2015: Održavanje transportnih sredstava u spoljnim servisima - RJ Subotica 07.09.2015 do 11:00
JN 8/2015: Sigurnosne zatvornice 01.06.2015 do 08:00
JN 217/2015: Pogonsko gorivo za vozila na području opštine Guča - RJ Čačak (Lučani) 30.09.2015 do 11:00
JN 202/2015: Grejna tela 02.11.2015 do 11:00
JN 266/2015: Usluge redovnog održavanja objekata -RJ Subotica (čišćenje: dimnjaka, septičkih jama, kanalizacije; servisiranje gasnih instalacija, sevisiranje i baždarenje ventila sigurnosti, čišćenje i dezinfekcija kanala za ventilaciju i klimatizaciju i dr.) 12.11.2015 do 11:00
JN 269/2015: Usluge redovnog održavanja objekata -RJ Kragujevac (čišćenje: dimnjaka, septičkih jama, kanalizacije; sevisiranje i baždarenje ventila sigurnosti, čišćenje i dezinfekcija kanala za ventilaciju i klimatizaciju i dr.) 28.10.2015 do 11:00
JN 249/2015: Trake za bekap i arhiviranje 19.10.2015 do 09:00
JN 234/2015: Moped sa manuelnim menjačem 30.09.2015 do 11:30
JN 120/2015: Održavanje SW Ingenico terminali 08.10.2015 do 09:00
JN 229/2015: Usluga zdravstvenih pregleda zaposlenih za RJ PS regije I i II (Subotica, Sremska Mitrovica, Sombor, Kikinda Zrenjanin i Pančevo) 02.10.2015 do 12:00
JN 232/2015: Tehnološki mobilijar (Termalni bar kod štampači za projekat "Nadogradnja IPS") 28.09.2015 do 09:00
JN 180/2015: Usluge redovnog održavanje ostale opreme na beogradskom području (servisiranje: gorionika,muljnih pumpi i prateće opreme,peći; održavanje:dizel agregata, postrojenja za povišenje pritiska sanitarne vode; čišćenja kotlova i dr.usluge); 05.10.2015 do 09:00
JN 261/2015: Usluge redovnog održavanje ostale opreme - RJ Kruševac (servisiranje: gorionika,peći,klima uređaja; održavanje:dizel agregata,čišćenja kotlova i dr.usluge); 19.10.2015 do 10:00
JN 104/2015: Održavanje liftova po predmeru i predračunu, Partija 1,2 i 3 (Regija 2, 3 i 4)
Dokumenta
15.09.2015 do 09:00
JN 114/2015: Zakup poslovnog i magacinskog prostora za RJ Smederevo 20.07.2015 do 10:00
JN 173/2015: Nepredviđeni radovi na objektima Preduzeća 28.09.2015 do 09:00
JN 244/2015: Opremanje objekta GPC Beograd, Novi Sad i Niš - kancelarijski mobilijar (bela tehnika) 05.10.2015 do 09:00
JN 101/2015: Potrošni elektro materijal 15.09.2015 do 09:00
JN 268/2015: Staklo sa uslugom montaže i demontaže za potrebe RJ Užice 19.10.2015 do 10:00
JN 123/2015: Protivprovalni sistemi 09.10.2015 do 10:00
JN 187/2015: Isporuka i ugradnja liftova na više objekata Preduzeća
Dokumenta
08.10.2015 do 09:00
JN 183/2015: Alat za održavanje transportnih sredstava i opreme 09.10.2015 do 09:00
JN 196/2015: Poštanske vreće 21.09.2015 do 11:00
JN 197/2015: Torba za dostavljače 05.10.2015 do 11:00
JN 210/2015: Održavanje transportnih sredstava u spoljnim servisima - RJ Niš 21.09.2015 do 11:00
JN 169/2015: Procena vrednosti investicija u toku na kojima nije bilo ulaganja u periodu dužem od godinu dana i procena neto ostvarive vrednosti zaliha 29.10.2015 do 09:00
JN 55/2015: Drvo 06.07.2015 do 12:00
JN 254/2015: Održavanje bicikala i mopeda u spoljnim servisima 26.10.2015 do 09:00
JN 235/2015: Odela i rukavice za mopediste 23.09.2015 do 10:00
JN 113/2015: Potrošni univerzalni materijal 18.09.2015 do 09:00
JN 231/2015: Usluge redovnog održavanje ostale opreme - RJ Čačak (servisiranje: gorionika,muljnih pumpi i prateće opreme, peći, klima uređaja; čišćenja kotlova i dr.usluge); 02.10.2015 do 10:00
JN 156/2015: Pogonsko gorivo za vozila za područje opštine Tutin - RJ "Kraljevo" 19.08.2015 do 10:00
JN 106/2015: Serveri za konsolidaciju hardverske infrastrukture 14.09.2015 do 10:00
JN 227/2015: Usluge redovnog održavanja objekata -RJ Kraljevo (čišćenje: dimnjaka, septičkih jama, kanalizacije; sevisiranje i baždarenje ventila sigurnosti, čišćenje i dezinfekcija kanala za ventilaciju i klimatizaciju i dr.) 18.09.2015 do 10:00
JN 201/2015: Tehnološki mobilijar (Bežični bar kod čitač sa internom memorijom za projekat "Nadogradnja IPS") 28.09.2015 do 11:00
JN 199/2015: Sistem za proizvodnju sigurnosnih zatvornica 01.10.2015 do 10:00
JN 171/2015: Potrošni materijal za održavanje vozila 23.09.2015 do 13:00
JN 193/2015: Održavanje transportnih sredstava u spoljnim servisima - Kraljevo 09.09.2015 do 10:00
JN 163/2015: Zaštitna obuća 16.09.2015 do 11:00
JN 389/2014: Nabavka SIMAP uređaja za velike potrošače 17.08.2015 do 10:00
JN 116/2015: Nepredviđeni radovi na objektima Preduzeća 21.09.2015 do 09:00
JN 215/2015: Isporuka prirodnog gasa za RJ Sremska Mitrovica 21.09.2015 do 12:00
JN 161/2015: Računari i monitori 17.09.2015 do 11:00
JN 153/2015: Zakup poslovnog i magacinskog prostora RJ Kragujevac 20.08.2015 do 11:00
JN 181/2015: Zaštitna odeća 09.10.2015 do 09:00
JN 121/2015: Obavezno osiguranje vozila i kombinovano osiguranje motornih vozila, potpuno kasko osiguranje za period od tri godine 12.08.2015 do 08:30
JN 222/2015: Usluge redovnog održavanje ostale opreme - RJ Smederevo (servisiranje: peći, gorionika, čišćenja kotlova i druge usluge); 14.09.2015 do 10:00
JN 224/2015: Usluge redovnog održavanja objekata -RJ Smederevo (čišćenje: dimnjaka, septičkih jama, kanalizacije i dr.) 14.09.2015 do 10:00
JN 179/2015: Repromaterijal za sopstvene potrebe-hartije 21.09.2015 do 08:00
JN 131/2015: Bar kod čitač sa kablom 25.08.2015 do 11:30
JN 271/2015: Radovi na remontu uređaja opreme i instalacije centralnog grejanja za potrebe RJ Pirot 20.10.2015 do 10:00
JN 223/2015: Staklo sa uslugom montaže i demontaže za potrebe RJ Jagodina 21.09.2015 do 11:00
JN 219/2015: Radovi na remontu uređaja opreme i instalacije centralnog grejanja za potrebe RJ Jagodina 21.09.2015 do 12:00
JN 76/2015: Sistem APV 02.09.2015 do 09:00
JN 122/2015: Potrošni kancelarijski materijal, potrošni kancelarijski materijal-materijal za flip chart tablu i potrošni kancelarijski materijal za potrebe akcije Poštanski satić (flomasteri, drvene bojice, voštane bojice, grafitne olovke, hemijske olovke, gumice za brisanje, papiri u boji i ostalo) 27.08.2015 do 11:00
JN 67/2015: Video nadzor za objekte od posebnog značaja 04.09.2015 do 12:00
JN 228/2015: Usluge redovnog održavanja objekata -RJ Čačak (čišćenje: dimnjaka, septičkih jama, kanalizacije; sevisiranje i baždarenje ventila sigurnosti i dr.) 07.10.2015 do 10:00
JN 192/2015: Usluge redovnog održavanja objekata -RJ Zrenjanin (čišćenje: dimnjaka, septičkih jama, kanalizacije; servisiranje gasnih instalacija, sevisiranje i baždarenje ventila sigurnosti, čišćenje i dezinfekcija kanala za ventilaciju i klimatizaciju i dr.) 07.09.2015 do 09:00
JN 82/2015: Nepredviđeni radovi na objektima Preduzeća - Izvođenje elektro montažnih radova na objektima Preduzeća 25.08.2015 do 09:00
JN 111/2015: Pasivna mrežna oprema 14.09.2015 do 09:00
JN 13/2015: Usluga održavanja i popravke štamparske mašine Heidelberg Speedmaster 13.05.2015 do 09:00
JN 198/2015: Oprema za prebacivanje analognog video nadzora 07.09.2015 do 10:00
JN 124/2015: Godišnji servis termotehničke opreme i nabavka delova koji su predviđeni za zamenu objektu pošte Sedište Preduzeća, Takovska 27.08.2015 do 09:00
JN 66/2015: Agencijska usluga obezbeđenja avio karata i hotelskog smeštaja za službena putovanja u inostranstvo 17.07.2015 do 09:00
JN 88/2015: Potrošni materijal za održavanje podova i plafona 28.08.2015 do 11:00